pagina 10 herfst 1992

zaak in Den Haag afgespeeld. Het familie- huis stond daar in de hoek van de Kneuterdijk. Ook woonde het gezin een paar jaar in Diisseldorf. Inmiddels was het door het overlijden van twee van zijn broers duidelijk geworden, dat aan Unico als erfenis Twickel zou toevallen. De jonker van Twickel deed in 1710 op ze- ventienjarige leeftijd belijdenis van het ge- loof en ging in hetzelfde jaar aan de Universiteit van Leiden rechten studeren. Het huis waar hij toen op kamers was met zijn gouverneur is nog aan te wijzen: Rapen- burg 59. In die tijd was het gebruikelijk voor jongelui uit de adel en de regentenkringen de vor- mingsjaren af te sluiten met een reis langs bekende plaatsen in Europa. Ook monsieur de Twickel maakte in de jaren 1715-1718 zo’n Grand Tour. In Duitsland, Frankrijk en waarschijnlijk ook in Engeland en Italie is hij geweest. Pendelen tussen Twickel en Den Haag Eind 1718 teruggekeerd in het vaderland zien we dat de jonge graaf van Twickel zijn tijd gaat verdelen tussen Den Haag en Over- ijssel. In de Hollandse hofstad woonden z’n broer en z’n drie zusters en in Overijssel vergde de zorg voor zijn erfgoed Twickel re- gelmatig z’n aandacht en aanwezigheid. In de zomer, meestal van mei tot oktober ver- blijft hij dan in Twente, en in de winter- maanden in Den Haag. Dit patroon zou hij z’n hele leven trouw blijven, ook na z’n hu- welijk in 1723 met de Friese freule Dodonea Lucia van Goslinga. Huwelijk met Doed Dodonea was een dochter van de bekende staatsman en diplomaat Sicco van Goslinga, en had, zoals later zou blijken, hetzelfde heldere verstand en de geestkracht als haar vader. In de familie werd ze eenvoudig op z’n Fries Doed genoemd en ook Unico ging naar de Friese vorm van zijn naam luisteren: Oen. Het huwelijk van Doed en Oen is een geluk- kige verbintenis geweest. Uit menig docu ­ ment blijkt tot op hoge leeftijd, de onderlinge genegenheid en toewijding. Van de vijf kinderen die ze kregen, zouden twee zoons de ouders overleven. Had Unico aanvankelijk gedacht, dat z’n loopbaan zich in Overijssel zou gaan afspe- len, zo is dat toch anders uitgekomen. Het bezit van Twickel gaf hem weliswaar het recht in de Overijsselse Staten zitting te heb- ben, maar een spoedige positie met politieke invloed op landelijk niveau bracht dat niet mee. Zowel z’n schoonvader Van Goslinga als z’n broer in Den Haag drongen aan op een Hollandse carriere. Daar zouden invloe- drijke positities eerder bereikbaar zijn. Johan Hendrik graaf van Wassenaer Deze broer, Johan Hendrik graaf van Was ­ senaer heer van Obdam etc. (1683-1745) was een man van betekenis. Hoewel ongehuwd, was hij als oudste in de familie erfgenaam van het uitgebreide Hollandse goederenbezit van z’n vader, en bekleedde daardoor een aanzienlijke plaats in de regering van de Re- publiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Daarnaast was graaf Johan een groot verza- melaar en kunstliefhebber. Zijn ouderlijk huis aan de Kneuterdijk in Den Haag liet hij afbreken en op die plaats naar het ontwerp van de in die dagen hooggewaardeerde ar ­ chitect Daniel Marot, een prachtige nieuwe woning bouwen, die nog steeds tot een van de mooiste gebouwen van Den Haag be- hoort en thans de zetel is van de Raad van State. Unico politicus en diplomaat Het was Johan Hendrik van Wassenaer die het lukte om zijn broer Unico naar Holland te krijgen. Zo kon hij door zijn invloed er- voor zorgen dat de graaf van Twickel be- noemd werd tot Hoogheemraad van Rijnland, tot raad in het college van de Ad- miraliteit op de Maas en later ook tot be- windhebber van de V.O.C. Unico en de zijnen woonden in Den Haag eerst aan de Vijverberg en later in een nu afgebroken huis aan het Noordeinde, recht tegenover het paleis. In 1745 zou de betekenis van de positie van Unico sterk toenemen, toen hij na het over ­ lijden van zijn broer als diens erfgenaam een van de belangrijkste edelen van Holland zou worden. Hij kreeg zitting in de Staten van Holland en stond steeds in nauw contact met de politieke leiders en diplomaten van zijn dagen. Het gezin verhuisde naar de Kneuterdijk. Familiegraf in Den Haag Naast zijn staatkundige positie verloor Uni ­ co het beheer van zijn uitgebreide goederen ­ bezit in Holland en Overijssel niet uit het oog. Verzekerd van de steun van zijn schrandere Doed en later ook van zijn zoons, mag hij zeker als voorbeeldig regent gelden. Een langdurig verval van krachten voerde hem eind 1766 op 74 jarige leeftijd ten gra ­ ve. In het familiegraf onder het grafmonu- ment van zijn grootvader in de Haagse Grote Kerk is hij op 13 november ter aarde besteld. Het opschrift op zijn doodskist zegt onder andere terecht, dat hij was: Godsdienstig, liefhebber des Vaderlands, voorstander der Vrijheid, kordaat regent, teder man, waar- dig vader en oprecht vriend. L.J. van der Klooster ■Dit is de datering. Naar ­ se’ dalering werd Unico geboren op 31 oktober 1692 en op 2 november van dat jaar gedoopt. a 7*i _ I llj >il I in# Hi initfn De Kneuterdijk en het Lange Voorhoul in Den Haag in 1756. Links het huis, gebouwd voor Johan Hendrik van Wassenaer. Gravure, uitgegeven door H. Scheurleer, 1756. Foto: R.K.D.