pagina 10 lente 1991 tijdschrift

Plaggen dringt de vergrassing terug en geeft jonge heideplantjes nieuwe kansen. Natuurterreinen Slotwoord Ook in andere terreinen zullen heidevennetjes uitgebaggerd worden, met name in het Beundersveld en op de heide van het Asbroek. In het Boddenbroek moet de centrale plas hoognodig schoongemaakt worden: een ander groot kar- wei, dat voor 1991 gepland is. Hiervoor zal eerst dit sterk dichtgegroeide terrein weer opengemaakt worden. Het na- tuurbeheersplan is er op gericht in deze en andere terreinen in de loop van 5 jaar de totale beheersachterstand weg te werken. Spreiding in de tijd is niet alleen nodig vanwege het vele werk, maar ook om de benodige kleinschaligheid voor de beheersmaatregelen in acht te kunnen nemen. Op korte termijn staan er nog meer maatregelen op het programma. Zo moet er bij de gemeente Ambt-Delden op aangedrongen worden, dat de diepe sloten weer gedicht worden die deze gemeente met haar nieuwe machine heeft laten graven langs het grootste vochtige heideveld op Twic- kel (Braamhaarsveld) en langs het nog altijd unieke Bod ­ denbroek. In laatstgenoemde terrein moeten de in voorgaande jaren achtergebleven vuilstorten en takkenho- pen verwijderd worden en enkele brandplaatsen ontgraven worden. In dit terrein zullen tevens de laatste schraalland- jes van Twickel met de hand gemaaid worden en zal zeer kleinschalig geplagd worden. De begeleiding van de werk- zaamheden is in handen van de heer Roelofs (Twickel), die met advies bijgestaan wordt door de heren Alberts (NMF), Eysink (SBB) en ondergetekende. In het voorgaande is in kort bestek geschetst, wat de be- doeling is van de natuurbeheersmaatregelen. Na jaren van overleg en planning komen dan nu een aantal grote projek- ten aan de beurt! Wanneer men dit jaar in de natuurterrei ­ nen op Twickel de machines hoort brommen, weet men dat dit gebeurt in het kader van het natuurbeheer. Hopelijk kunnen de bezoekers van Twickel er begrip voor opbren- gen, dat de terreinen voor een goede voortgang van de werkzaamheden en vanwege hun kwetsbaarheid niet betre- den kunnen worden. Wellicht is het in de nabije toekomst mogelijk om voor een beperkt aantal van Twic- kel’ en andere zeer geinteresseerde bezoekers van het land- goed een excursie te houden om de praktijk van het natuurbeheer nader toe te lichten.