pagina 21 zomer 2010

ts 21 JAARGANGI9Z0MER20I0 Appartementencomplex Stadshagen, gefotografeerd vanuit dezelfde locatie. langs de rondweg gepland). In december 2005 wordt een bouwplan ingediend bij ge- meente Hof van Twente. Deze aanvraag wordt gepubliceerd met de mogelijkheid om te reageren. B&W leggen vervolgens zes weken lang een conceptbouwvergunning ter inzage. Met een zogeheten artikel 19- procedure wordt vrijstelling verleend voor afwijking van het vigerende bestemmings- plan; de bouwhoogte en het te bebouwen oppervlak zijn toegenomen en het woon- doeleinde is veranderd. Stichting Twickel en vijf omwonenden maken gebruik van de mogelijkheden om een zienswijze in te dienen. Het plan wordt naar aanleiding van de zienswijze van Stichting Twickel op enkele punten architectonisch aangepast. Ontvankelijk maar niet gegrond In juni 2006 verlenen B&W de bouw- vergunning met vrijstelling. Vier om ­ wonenden maken gebruik van de mogelijk ­ heid om bezwaar te maken. Zij vrezen aantasting van hun woongenot. Terwijl de onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeente Hof van Twente deze 4 bezwaar- schriften behandelt (de bezwarencommissie toetst niet alleen de beroepsgronden maar de gehele procedure) voert B&W onder- tussen een procedurele "reparatie” uit door het plan alsnog ter beoordeling voor te leggen aan VROM en de Provincie Overijssel (CS). Deze goedkeuring wordt verkregen en toegevoegd. De bezwaren ­ commissie verklaart de ingediende bezwaren ontvankelijk (procedure) £n egrond (inhoud). B&W volgen het advies van de commissie niet: de bezwaren worden door haar wel ontvankelijk maar niet gegrond verklaard. B&W handhaven de verleende vergunning. Vier omwonenden dienen een beroep en verzoek om schorsing bij de rechtbank in. De rechtbank honoreert dit en maakt daar- mee de weg vrij voor een bodemprocedure om te onderzoeken of de gemeente fouten heeft gemaakt ( het beroep houdt een inhoudelijke beoordeling door de recht ­ bank in). Gedurende de beroepsprocedure bereikt de Stichting Wonen Delden een akkoord met de omwonenden die hierop hun beroep intrekken. Over de inhoud worden geen mededelingen gedaan. De gemeente Hof van Twente start vooruit- lopend op een evt.uitspraak van de recht ­ bank en een evt. gang naar de Raad van State een procedure ‘wijziging bestem- mingsplan’ maar stopt deze na de ter inzagelegging als de omwonenden hun beroep na het akkoord met de Stichting Wonen Delden intrekken. Begin 2008 start de nieuwbouw van het Stadshagen- complex. Albert Kienhuis, voorzitter Vereniging Vrienden van Twickel Lucie Musterd nieuw bestuurslid Tijdens deAlgemene Ledenvergadering op 18 maart 2010 heeft Helmig Kleerebezem reglementair afscheid genomen als be ­ stuurslid van de vereniging. Lucie Musterd trad toe tot het bestuur. Lucie Musterd werd in 1947 geboren in Den Haag. Na de middelbare school stu- deerde ze sociologie aan de universiteit van Leiden. In 2000 werd ze directeur van Concordia, centrum voor kunst en cultuur in Enschede. Na een paar jaar pendelen tussen de residentie en Enschede streek Lucie in 2002 neer in het ‘kwekwestadje’ Delden. Eenmaal gesetteld werd ze lid van de Vrienden. De rode draad in haar vrije- tijdsbesteding zijn bezoeken aan musea die de nadruk leggen op hedendaagse kunst. “Toen penningmeester Gillis de Bruin mij benaderde, was ik direct enthou- siast. Na het bijwonen van de lezing over het Pact van Twickel kan ik mij nog meer verbinden met mijn woonomgeving”, zegt Lucie over haar toetreding tot het bestuur. Ze wil zich inzetten om, samen met het bestuur en de Vrienden, het culturele en historische erfgoed van Twickel te behouden met daarbij als leidraad: “Hoe kan het landgoed zich aanpassen zonder haar unieke identiteit te verliezen.” Lucie Musterd.

pagina 23 zomer 2010

23 JAARGANG 19 ZOMER 2010 r Twickel “Bestuurder z is een voorrecht” Marc van Weede is sinds een jaar bestuurslid van de Stichting Tu/ickel. Uit eigen ervaring iveet hij hoe het is om een landgoed te beheren. Zijn familie is eigenaar van landgoed Ampsen in Lochem. In zijn vrije tijd verblijft Van Weede (44), die woont en werkt in de Randstad, hier geregeld. “Ik vond het een enorme eer om gevraagd te worden voor het bestuurslidmaatschap. Ik zie het als een voorrecht om op Twickel te mogen zijn en deel uit te maken van de organisatie. Er zit voor mij 00k een prak- tisch aspect aan. Ik kan met mijn affiniteit en kennis van landgoederen wat inbrengen in het bestuur maar denk 00k veel te kunnen leren. Ampsen is met 680 hectare niet zo groot als Twickel maar er zijn veel parallelled Mijn vader is echt de beheerder van het landgoed maar samen met mijn broers heb ik de laatste jaren een aantal taken op me genomen. Ik houd me vooral bezig met het bosbeheer. Ampsen telt 380 hectare bos en we zijn nu bezig met een bosbeleidsplan voor de komende vijf jaren. Dan moeten we bijvoorbeeld nadenken over de balans tussen hout- opbrengst en natuurwaarden.” “Ik heb geluk gehad dat ik vorig jaar mee ben geweest met de personeelsreis naar het ‘Gartenreich Dessau-Worlitz’. Zo leer je de mensen kennen. Maar er valt voor mij nog een hoop te zien en te ontdekken. Neem bijvoorbeeld de wijze waarop de bossen van Twickel beheerd worden. Ik wil graag wat meer tijd met de bosploeg doorbrengen, 00k vanuit persoonlijke belangstelling. Het valt mij op dat er in Twickel op allerlei terreinen ongelooflijk veel expertise is. Op veel gebieden kan ik nog veel leren.” “Het is belangrijk dat de bestuursleden maatschappelijk actief zijn. Bij mijnwerk- gever Aegon ben ik verantwoordelijk voor de contacten met de toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financien. Ik heb hierdoor, behalve kennis van de financiele sector, 00k ervaring met het omgaan met de overheid. Wij zijn als particulier landgoed enorm afhankelijk van de overheid maar in samenwerking met lokale en regionale overheden kun je goede dingen tot stand brengen, denk aan het Pact van Twickel. Het is alleen vaak ongelooflijk tijdsintensief.” “Twickel is als landgoed uniek in Neder ­ land. Een eenling. Het knappe is dat ondanks de stichtingsvorm het particuliere karakter altijd bewaard is gebleven. Het is niet teveel verzakelijkt of gei seerd. In dit opzicht is 00k de rol van de bewoner van het kasteel heel belangrijk. Vroeger, in de tijd van mijn oudtante, waren er 00k sociale contacten tussen Ampsen en Twickel. De laatste decennia is dat minder, al kan ik me wel herinneren dat Twickel en Ampsen met andere parti ­ culiere landgoederen samen optrokken tegen de aanleg van een hoogspannings- leiding. Het is ons helaas niet gelukt het trace, dat door een hele reeks land ­ goederen in Gelderland en Overijssel gaat, te verleggen.” “Twickel wordt omringd door een aantal steden. Dat kan bedreigend zijn. Aan de andere kant moet je niet verstarren maar meegaan met de tijd. Twickel doet dat goed. Het is geen museum maar als organisatie een levend geheel. Twickel heeff zich goed ingevlochten in de regio en signaleert al in een vroeg stadium ontwik- kelingen die nadelig of positief kunnen zijn. En 00k de bestuursleden, die over het algemeen lang dienen, hebben veel kennis van de dossiers. Dat is belangrijk voor de continui Er wordt verwacht dat een bestuurder van Twickel zich in principe beschikbaar stelt voor minimaal twee termijnen van vijf jaar. Na wat ik tot dusver van de organisatie heb gezien, begrijp ik dat heel goed. Wij vormen geen bestuur op afstand maar zijn behoorlijk actief. ledere vergadering neemt een middag en een avond en daarnaast zijn er nog een groot aantal evenementen en activiteiten. Dat is nodig om alle ins en outs van Twickel te leren kennen. Het vergt tijd, maar daar ben ik graag toe bereid."

pagina 14 winter 2010

Een ondergrondse astransportleidingonder et Landgoed Twickel Het zal de Uefhebbers van bet Landgoed Twickel niet ontgaan zijn dat er een tornado door delen van het landgoed raast. Een trace zo breed als een provinciate weg is vrijgemaakt om grote zware graafmachines te verplaatsen en stapels enorme buizen aan te voeren. Vele verontruste readies van Vrienden van Twickel bereikten de secretaris; reden om eens poolshoogte te gaan nemen. Een hartelijke ontvangst op het projectbureau van de Casunie in Hengelo-Zuid met daarna een rondgang langs de verschillende locaties als gast van de projectleider Cerard Knoops gaf duidelijkheid over het ivaarom van dit imposante project. Beste vrienden De Stichting Twickel is na lang aarzelen akkoord gegaan met de aanleg van een Mtb-route op het landgoed omdat zij ver- wacht hiermee het ’’wild" mountainbiken te kunnen reguleren. De hinder voor op andere wijze recreeren- de bezoekers kan op deze wijze hopelijk worden beperkt. Het bestuur van de VVT heeft inmiddels veel verontruste vragen gekregen van na- tuur- en rustzoekende Twickelbezoekers die niet op de hoogte waren van de aanleg en omvang van de Mtb-route. (In het vorige nummer van het Twickelblad heeft rent- meester Schimmelpenninck het besluit toegelicht. In een artikel in dit nummer wordt ingegaan op de wijze van aanleg en de gerezen onrust). Ook zijn er vragen gerezen over de enorme ingreep in natuur en landschap als gevolg van de aanleg van een ondergrondse gastransportleiding in het landgoed Twickel (zie het hiernaast geplaatste artikel van VVT-bestuurslid Paul Koppen de Neve). In contacten tussen de Stichting Twickel en de WT is de aanleg van een Mtb-route op het landgoed gememoreerd. De infor- matie hierover is voor het bestuur van de VVT geen aanleiding geweest hierover haar zorg uit te spreken. Over de aanleg van de ondergrondse gastransportleiding is niet gesproken. Het bestuur van de VVT heeft de ongerustheid bij een aantal van haar leden ter kennis gebracht van de Stichting Twickel en zal de gang van zaken agenderen voor een volgend overleg. De WT heeft mede tot doel (statuten art.2.3): ”Het bevorderen van een maat- schappelijk draagvlak, dat de natuur-, cultuur- en landschapswaarden van Twickel tegen schadelijke invloeden kan bescher- men”. Gezien de verminderde aandacht van het nieuwe kabinet voor cultuur en natuur zal de betrokkenheid van de leden van de WT bij Twickel kunnen bijdragen aan het behoud van natuur-, cultuur- en land ­ schapswaarden van Twickel. Dat maatschappelijk draagvlak daarbij onontbeerlijk is, moge voor alle partijen duidelijk zijn. Albert Kienhuis Wat behelst dit project? Het energiebedrijf Eneco beschikt over een gasopslag in de zoutcavernes bij Epe van 200 miljoen nm ! aardgas, opgeslagen onder een druk van 200 bar. Eneco heeft de Gas- unie in haar rol als beheerder van het Nederlandse Gastransportnet verzocht een aansluiting te verzorgen vanaf het bestaan- de gastransportnet (het gasstation Borner- broek is daarvoor gekozen) tot de Duitse grens (Gronau); Eneco zorgt dan voor het laatste stukje aansluiting naar hun opslag nabij Epe. Een bijkomend voordeel is dat de Gasunie met een dergelijke buffer ook meer moge- lijkheden heeft om de druk in het Nederlandse net (nog) beter te kunnen handhaven. Het betreft ca. 15 km 30” en 15 km 36” stalen leiding (diameter ca. 10 cm resp. zelfs 25 cm groter dan een herenfietswiel!) en een drietal gasstations. Het gas kan naar/van de opslag stromen met een druk van 80 bar. De leiding ligt ca. 2 meter onder maaiveld en loopt vanaf Azelo ruwwegten westen langs de Ai/A35, die hij in totaal 4X ondergronds kruist, via Oele onder de Haaksbergerstraat naar Enschede/Gronau. Welke technieken worden gebruikt? Tijdens de bezichtigingen op de diverse locaties kwam ik onder de indruk van de organisatie en techniek. Maakt niet uit of je het knooppunt Hofdijk bezoekt (iets ten oosten van Twence aan de noordzijde van de A35), een M&R (Meet & Regel) punt van waaruit de gasstromen in de toekomst gemeten en gestuurd kunnen worden, of de locatie Haaksbergerstraat waar aan de Werkzaamheden bij Loofrietweg.

pagina 18 voorjaar 2010

Ogen en oren Beste vrienden Wat zou een mens zijn zonder plannen? Zijn toekomst zou hem al bekend voor- komen en gelatenheid zou bezit van hem nemen. Daarom maken mensen plannen: om hun toekomst actief vorm te geven. In de samenleving komen de veelheid van plannen en ideeen met elkaar in competitie, vaak zelfs in botsing. Het is moeilijk dit toernooiveld van plannen te overzien. Nog moeilijker wordt het om de plannen te beoordelen op hun wenselijkheid, redelijk- heid en haalbaarheid. Voor deze taak staat de Stichting Twickel: het landgoed beschermen, het liefst zelfs versterken, in een wereld in beweging. Een wereld die permanent bezig is haar heden en toekomst vorm te geven zonder met de rug naar het verleden te staan. De ontwikkelingen en plannen zijn helaas nogal eens conflicterend. Het is daarom goed dat er een Pact van Twickel is geslo- ten. Hopenlijk hebben velen van u de voorjaarslezing hierover bezocht. Zie evt. www.vriendenvantwickel.nl en www.levendtwickel.nl Vliegveld Twente Op de site van de VVT kunt u ook de brief lezen die de VVT heeft verzonden naar aanleiding van de plannen om te komen Agenda Zaterdag to en 17 april. Vriendendag Zondag 29 augustus. Fietstocht September 2010 (datum nog niet bekend). Kasteeldag Woensdag 27 oktober. Najaarslezing Kunst-Katoen en Kastelen door de Dr. W. Nijhof. Zaterdag 30 oktober. Natuurwerkdag. Zie ook www.vriendenvantwickel.nl tot een doorstart van het vliegveld Twente. Deze plannen zullen leiden tot negatieve milieueffecten. Cevreesd moet worden voor geluidsoverlast vooral in Delden (vertrekroute) en Beckum (landingsroute). De rust in Twickel en Twente zal hierdoor toenemend onder druk komen te staan. De VVT heeft hierover haar zorg uitge- sproken. Inrichting N 18 – N 739 Een andere bedreiging ontstaat aan de zuidoost zijde van het landgoed. De aanleg en inrichting van de verkeersweg Varsse- veld-Enschede, de N 18, zou kunnen leiden tot een sterke toename van het verkeer over de weg Haaksbergen-Hengelo, N 739. Deze ontwikkeling is voor het dorp Beckum en haar inwoners, de natuur- en land- schapswaarden en de belangen van agrari- ers in het gebied tussen Haaksbergen, Hengelo en Enschede, zeer ongunstig. De VVT heeft samen met de Stichting Twickel steun toegezegd aan de dorpsraad Beckum in haar streven de leefbaarheid van het dorp te verdedigen. Zij doet dit door aan te dringen op voorzieningen die ervoor zorgen dat de verkeersdruk op de N 739 niet zal toenemen en daarnaast sluip- verkeer in het gebied belemmerd wordt. Ogen en Oren Het is bijna onmogelijk alle plannen die direct of indirect consequenties hebben voor het landgoed Twickel te volgen. De VVT heeft de Stichting Twickel haar hulp aangeboden in het volgen van plannen en ontwikkelingen. Haar leden zouden de “extra ogen en oren" kunnen zijn, nodig om te zien en te horen wat er gaande is. Het bestuur heeft het plan opgevat om deze “extra ogen en oren” te organiseren en zal daartoe dit jaar het plan verder uit- werken. Graag zouden wij nu al in contact willen komen met leden die vanuit hun vriend- schap voor het landgoed mee zouden willen kijken en luisteren, mogelijk gewapend met specifieke kennis en vaardigheden maar vooral met betrokkenheid. U kunt uw interesse kenbaar maken via secretaris@vriendenvantwickel.nl Albert Kienhuis, voorzitter

pagina 19 voorjaar 2010

IN MEMORIAM Herman Haverkate zag schoonheid en beareigingen Twickei Op 7 januari is op 8y-jarige leeftijd een beroemd Deldenaar en erkend Vriend van Twickei overleden, de heer Herman Haverkate. Hij publiceerde honderden artikelen, acht boeken en hield i/eel lezingen over Twente, met name Delden. Dankzij hem zijn publiek en overheden zich meer bewust geworden van de waarden van Delden en Twickei. Herman Haverkate werd in 1922 geboren aan de Langestraat en woonde er tot 1945. Na de oorlog trouwde hij en ging in Hengelo wonen. Daar werd hij zelfstandig reclameontwerper en tekstschrijver. Hij was een scherp waarnemer met oog voor mensen en omgeving en bracht zijn bood- schap met goede verhalen en prachtige foto’s. Hij had een duidelijke mening over ongunstige ontwikkelingen en waarschuw- de ons daarvoor. Toen er in 1967 een rond- weg was gepland tussen Twickei en Delden bracht hij hier duidelijke argumenten tegen in. De barones had zich neergelegd bij de treurige doorsnijding van het mooie land- schap. Maar de heer Haverkate schreef een protest: “De scheiding tussen Delden en Twickei had niet radicaler gekund!” Toen er in de eerste vijf jaar van de rondweg 14 doden vielen, noemde hij deze weg een weerzinwekkende dodenfuik en drong hij aan op maatregelen. Vrienden van Twickei In 1967 verscheen zijn eerste boek Schaduw van Twickei met een serie prachtige vierkante foto’s van Twickei, de oude Hervormde Kerk en het gebied ertussen, voordat de Rond ­ weg er doorheen kwam. Dit boek heeft hij aan de barones mogen aanbieden. In het- zelfde gebied maakte hij 00k de dia’s voor zijn klankbeeld Toren en Kasteel. (MetToren is de kerktoren bedoeld.) Deze diaserie heeft hij aan veel verenigingen in Delden en omgeving laten zien. Zo werd de schoon ­ heid en de hechte band tussen beide goed onder de aandacht gebracht. Vooraf hield hij steeds een interessante toespraak. In 1971 was de provincie van plan een nieuwe autoweg aan te leggen van Almelo naar Delden over grondgebied van Twickei. Een van de initiatiefnemers voor acties hier- tegen was de heer Haverkate. Er kwam een actiegroep “Geen S23, Spaar Twickei”, met als voorzitter zijn zoon Jan en als secretaris Harry Vrielink. Groot was het succes toen na meer dan een jaar actie voeren Provinci- ale Staten afzagen van aanleg. De barones was zeer verheugd toen de actievoerders haar dit bericht overbrachten en zei: “Door deze actie heb ik gemerkt dat Twente Twickei liefheeft.” Hierna richtten ze de vereniging Vrienden van Twickei op, die nu 38 jaar bestaat en ruim 1700 leden heeft. Inspiratie De heer Haverkate vond dat Deldenaren vaak onverschillig zijn bij belangrijke veranderingen. Hoe kon Delden bij Goor gevoegd worden zonder massale op- stand? Hij schreef meer dan dertig jaar lang artikelen in de Twentsche Courant. Een aantal werd uitgegeven in een serie van zes boeken. Om inspiratie op te doen en rust te vinden, wandelde of fietste het echtpaar Haverkate vaak op de Deldeneres en in Azelo, zijn geliefde buurtschap die werd doorsneden door de At. Hij schreef erover in “In Azelo wordt het nooit meer stil”. Ook de auto’s van de baron, de koningseik, Cornelie, Woolde, Dashaars Willem inspireerden hem. Toen er plannen verschenen voor het slopen van de paardenstal en schuren tegenover het kasteel en nieuwbouw van een rent- meesterij gaf de heer Haverkate felle kritiek. De Bond Heemschut gaf hem hier- voor een eervolle vermelding. Al in 1993 schreef hij: “Twickei is ons aller bezit dat met man en macht beschermd moet worden. Het zou van geestkracht en visie getuigen als Hengelo, Borne en Delden zich garant durfden te stellen voor de toe- komst van Twickei. Als dat eens mocht Herman Haverkate. gebeuren. Dat zou mooi zijn.” Vorig jaar ondertekenden ze het Pact van Twickei! Pionier In 2005 werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Kerckhaert van Hengelo omschreef hem als een pionier van de Twentse streek- cultuur. Door zijn publicaties heeft hij bij- gedragen aan de bevordering van het regionaal historisch bewustzijn en de waar- dering van Twente. Wij zijn de heer Herman Haverkate veel dank verschuldigd. Hij heeft ons de ogen geopend voor de schoon ­ heid van Twickei en Delden, maar ook voor de bedreigingen. Laten we hem blijven eren door altijd alert te blijven en in de bres te springen zodra dat weer nodig is. Derk Rouwhorst

pagina 18 zomer 2009

Nieuwe bestuursleden bij de Vereniging Vrienden Henk Dassen en Joke ter Hellen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26 maart 2009 heeft Geesje Kuit reglemen- tair afscheid genomen als vice-voorzitter van de vereniging. Joke ter Hellen en Henk Dassen traden toe tot het bestuur. joke ter Hellen (53) is afkomstig uit Hen- gelo en hoofd bedrijfsvoering in de univer- siteitsbibliotheek van de UniversiteitTwen- te. De van Joke liggen in Twickel. Haar vader is opgegroeid op de boerderij aan de rand van Twickel tegen de rondweg aan naar Goor. Deze boerderij staat te boek als Ter Hellen en wordt nu bewoond door de familie Markslag. Met haar man Jan Herbrink en kinderen bewoont Joke de monumentale Twickelboerderij ‘Klein Avest’ aan het Oelerschoolpad in Oele. De vrije tijd die overblijft, besteedt het nieuwe bestuurslid aan tuinieren, lezen, wandelen en helpen in het wijnbedrijfvan echtgenoot Jan. Joke: “Als nieuw bestuurslid wil ik mij inzetten voor de Vereniging Vrienden van Twickel om het cultuurhistorisch erfgoed te helpen behouden. Samenwerking met de Stichting Twickel en diverse belangen- groepen staat hierbij voor mij hoog in het vaandel”. Henk Dassen is 57 jaar en 00k geboren in Hengelo. De grootvader van echtgenote Carine kocht in 1900 van Twickel twee per- celen bouwland in Woolde. Henk: “Zie hier al een vroege ‘relatie’ tussen de voorou- ders van mijn echtgenote en Twickel. Vele uren heb ik tijdens mijn jeugdjaren door- gebracht in de bossen van Twickel en heb deze dan 00k al vroeg leren kennen en waarderen”. Henk is partner bij Price- WaterhouseCoopers (PWC) maar verlaat per l juli dit bedrijf. “Een goed moment om andere dingen te gaan doen en daar is Twickel er 6dn van”, aldus ons kersverse bestuurslid. Hij zal zich zeker inzetten voor het behoud van oude gebouwen/ binnen- steden en landgoederen. Maar 00k de po- sitie en de ontwikkelingen van de huidige agrarische bevolkingzal hij kritisch blijven volgen, want: "Zonder boeren geen Neder ­ land!", aldus Henk. Helmig Kleerebezem Variatie in Schijvenveld komt terug Het Schijvenveld, een bos- en heideterrein tussen de Twickelervaart en de Blokstegenweg, is normaal gesproken niet toegankelijk voor publiek. Voor een excursie bestaat dan 00k altijd grote belangstelling. In het najaar laten twintig Vrienden van Twickel zich rondleiden door de bioloog Andre Jansen. Als voorproefje een verslag van de laatste excursie. Jaarprogramma Activiteiten 2009 Woensdag 10 juni Fietstocht onder leiding van de bosbaas van Twickel, dhr. Gert Jan Roelofs. Zondag 30 augustus Fietstocht door Twente Vrijdag 18 September Bezoek van de Vrienden aan Kasteel Twickel Woensdag 28 oktober Herfstlezing met het thema Paddenstoelen Begin november Paddenstoelenwandeling Bioloog Andr6 Jansen, gepromoveerd op een proefschrift over het herstel van ver- droogde natuurgebieden, onderzocht het Schijvenveld al in 1990. De overdadige aanwezigheid van Pijpenstrootje en de wei- nige Gewone Dophei toonden aan dat het Schijvenveld verdroogd was. Vroeger groei- den op de heide en in de vennen zeer zeld- zame planten, maar door verdroging en verzuring waren die verdwenen. De zuur- graad van het Schijvenven was in 1990 gedaald van 5,5 naar 3,5. Dit kwam door de neerslag van verzurende stikstof (t.g.v. ammoniak) en doorzwavel (uit industrie en verkeer). Door het zure karakter van de neerslag spoelde de weinige kalk weg uit de bodem. De verdroging was ontstaan door de aangrenzende Twickeler- vaart die eeuwen geleden zeer diep was uitgegraven. Bovendien is vroeger het gebied ontwaterd door de toegenomen bebossing en het graven van sloten en greppels voor bos- en landbouw. Bos ver- dampt meer dan heide. Bomen nemen niet alleen veel water op, maar ze vangen het 00k op voordat het de bodem bereikt (on ­ der een boom is het altijd droog). Zodoen- de daalt de grondwaterstand. Het Schijven ­ veld heeft als bijzonderheid dat binnen 1 meter onder de oppervlakte een laag kei- leem aanwezig is die het regenwater bijna niet doorlaat en het grondwater evenmin.

pagina 18 winter 2009

Beste Vrienden, Op zaterdag 31 oktober heeft de Vereniging Vrienden van Twickel in overleg met Gert- )an Roelofs, bosbaas van de Stichting Twickel, de door haar aangeboden hand- (en span)diensten uitgevoerd: natuur- beheer – en onderhoud. De oproep in het vorige Twickelblad leidde uiteindelijk tot een groep van twintig vrijwilligers. De op- dracht was de heidevelden rond het ven van het Schijvenveld te ontdoen van jonge zaailingen, vooral grove den en berk. Stichting Twickel had gezorgd voor gereed- schap, koffie en warme chocolademelk met gevulde koeken (geeft direct weer energie). Om 9.15 uur aangekomen werd, onder- broken door een koffiepauze, gewerkt tot 13.00 uur. Het is verbazingwekkend 6n bewonderens- waardig hoeveel werk is verzet, terwijl er tegelijktoch nog voldoende tijd en gelegen- heid was om te genieten van de pracht van het Schijvenveld en elkaars gezelschap en enthousiasme. Het moet mogelijk zijn om het kwetsbare, prachtige Schijvenveld in een cyclus van vier jaar te bewerken zoals we nu voor het eerst hebben gedaan. De Stichting Twickel zou de inspanningen van de Vrienden om het Schijvenveld te adopteren voor beheers- werkzaamheden zeer op prijs stellen. Er wordt ‘s winters geschaatst op het Schijven- veldven en dat moet schitterend zijn. Uitdeze “gebruikersgroep” roep ik Vrienden op zich volgend jaar op te geven voor de natuurwerkdag in het Schijvenveld: voor wat, hoort wat! Laten we er samen een succes van maken in het belang van Twickels prachtige natuur. De natuurwerkdag zal een vast onderdeel gaan vormen van het activiteitenprogramma van de Vereniging en hopelijk zullen velen van u meewerken. De aanwezige vrijwilligers hebben een heerlijke ochtend gehad. Albert Kienhuis Moeras Rijnstrangen wint terrein Weidegebied verandert in moerasgebied. Het natuurgebied Rijnstrangen bij Babberich wordt uitgebreid. Tussen de Aerdtseweg en de Kleine Gelderse Waard verandert een negen hectare groot weidegebied in moerasgebied, met ondiep water, oevers en rietland. Voor de inrichting van het terrein en om een goede waterhuishouding voor omliggende landbouwgrond te reali- seren, moet er zand worden weggegraven. Hiervoor is in oktober het startsein gegeven. Gezeten in een hydraulische kraan mocht rentmeester Albert Schimmelpenninck samen met wethouder jos Lamers van de gemeente Rijnwaarden de eerste scheppen grond afgraven. Via duikers komt het water in verbinding te staan met de Rijnstrang, waardoor er verversing plaatsvindt. Als de werkzaamheden zijn afgerond, vormt het moerasgebied een woon- en broedplaats voor zeldzame vogels als de grote karekiet, rietzanger en roerdomp. Om de rust niet te verstoren is het gebied, net als nu, niet vrij toegankelijk.

pagina 17 voorjaar 2009

.Ik Vrienden Twickel: ‘versta uw historie, bewaar uw glorie’. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u dit kenbaar maken aan uw voorzitter of secretaris. In het afgelopen jaar heeft mevrouw Joan Vermeulen, hoofdredactrice van hetTwic- kelblad, te kennen gegeven te willen stop- pen met haar werkzaamheden. Onder lei- ding van mevrouw Vermeulen heeft de transformatie van het Twickelblad naar een full colour blad plaatsgevonden en de Ver- eniging is haar veel dank verschuldigd voor haar visie en inzet. Peri januari is als hoofdredacteur benoemd: de heer Martin Steenbeeke, die zijn journa- listieke sporen heeft verdiend in de wereld van kranten en radio. Het bestuur van de Vereniging is erg blij met zijn aantreden en wenst hem veel suc- ces bij zijn werkzaamheden voor het door u alien zo gewaardeerde Twickelblad. Maar blijkbaar is er ook een tendens om te zoeken naar zaken die hun waarde hebben behouden en die een zodanig substantieel karakter hebben dat ze meegenomen kun- nen worden naar de toekomst. Beste Vrienden, Ondanks de druk en last van de (fmancie- le) crisis zijn er toch ook nog positieve ge- luiden en is er hoop voor de toekomst. Dat die toekomst anders zal zijn is voor velen overduidelijk en wordt door velen zelfs noodzakelijk geacht gezien de te gra ­ te hoeveelheid “gebakken lucht” in het sys- teem die er hopelijk uit zal verdwijnen. In financieel barre tijden worden mensen voorzichtiger, beraden zich op hun leefstijl en ook op hun uitgavenpatroon. Vele verenigingen en organisaties zien hun ledental en ontvangen giften (goede doe- len) teruglopen. Uw bestuur is ervan overtuigd dat het land- goed Twickel zo’n waarde heeft en voelt zich zeer daarin gesteund door de flinke groei van het ledental van de Vereniging in het afgelopen jaar. Als de groei doorgaat Home Evenementen ieuws Projecten l Bestuur en Commissie Aanmeldinq Twickelblad Histone WT Evenementen Welkom en Lsrinq De doelstdling van de vereniging Het ontsoan van de vereniging Da varsngng vnendan van Twickel ward apgencht n 1972. Zij kwam voart mt de acliegroap ‘Speer Twicker dm nch n het zeitte jeer met sue CM heeft verzet tegen de aanteq van de provmoale wag Si fixers door het Landgoad Twickel Daardoor ontstond een breed gedragen maeubeief dat —n grote bqdrage heeft grtavid aan het De website van de vereniging is recent gemoderniseerd; www.vriendenvantwickel.nl. zal volgend jaar misschien de grens van 2000 leden worden bereikt. De grootte van de Vereniging heeft organisatorische en lo- gistieke consequenties. Uw bestuur hoopt een beroep te mogen doen op uw bereidheid zich in te zetten voor de Vereniging. Graag verwijs ik u naar de activiteitenka- lender van onze Vereniging. Naast de vas- te items zijn er weer interessante lezingen te verwachten die naar wij hopen op uw belangstelling mogen rekenen. Het zou plezierig zijn u op een of meerdere van deze activiteiten te mogen begroeten. Albert Kienhuis, voorzitter D Vrienden van Twickel

pagina 20 najaar 2009

Vrienden Beste Vrienden, Op de eerste plaats wil ik nogmaals de heer E.P. Krudop, die in juni afscheid nam als voorzitter van de Stichting Twickel, memo- reren om zijn verdiensten voor de Stichting. In het vorige Twickelblad is aan zijn persoon en werk een artikel gewijd. Het bestuur van WT heeft u vertegenwoordigd op zijn officiele afscheid. Craag maak ik tevens van deze gelegenheid gebruik om zijn opvolger, de heer M. van den Wall Bake veel plezier en succes te wensen tot heil en bloei van het prachtige Twickel. Aan vriendschap moet worden gewerkt, vriendschap moet worden onder- houden, ook in tijden dat het goed gaat. Het is daarom goed om ook onze relatie met de Stichting Twickel te onderhouden, zichtbaar en tastbaar te maken. Daartoe wil de Vereniging Vrienden bepaalde acti- viteiten of projecten flnancieel of met mankracht steunen. Het fonds “Behoud Twickel”, waarin de extra contributie-inkom- sten worden gestort, biedt de Vereniging deze mogelijkheid. De restauratie van de steen van Petzold is zo’n project dat de Vereniging voor zijn rekening heeft genomen. Na een lange aanloop nadert deze restauratie zijn voltooiing en in overleg met de Stichting zal een nieuwe plek worden gezocht voor de steen, die nu nogal verborgen in het “overpark” ligt. Wat betreft mankracht zou de Vereniging de Stichting kunnen helpen bij het onderhoud ‘Ridder’ Krudop en beheer van enkele natuurterreinen die niet toegankelijk of geschikt zijn voor machi ­ nes en waar het werk moet worden gedaan met de hand. Het is al weer enige jaren geleden dat de Vereniging deze mankracht heeft geleverd. Een toentertijd bestaande natuurwerkdag (ochtend) is helaas een langzame dood gestorven. Bij deze doe ik een oproep aan die leden, die plezier beleven aan een ochtend werken in de natuur, om zich beschikbaar te stellen voor deze Vriendendienst. In overleg met de Stichting zullen deze natuurbeheer- en onderhoudswerkzaam- heden worden verricht op zaterdagochtend 31 oktober 2009. Voor koffie zal worden gezorgd, de Stichting levert de benodigde gereedschappen en zorgt voor instructie en begeleiding. De steen van Petzold. verlaat Twickel Edzard Krudop heeft met een Koninklijke onderscheiding afscheid genomen als voorzitter van de Stichting Twickel. Krudop is tien jaar voorzitter geweest, en was daarvoor tien jaar bestuurslid. Hij is opgevolgd door Maurits van den Wall Bake. Vele genodigden kwamen eind juni naar de kasteeltuin om afscheid te nemen van de scheidend voorzitter. Na een muzikaal onthaal en een wandeling door Het echtpaar Krudop in de kruiwagen-zetels. Links adjunct-rentmeester Hans Cierveld. U kunt zich opgeven bij: mevr. C. Leussink, secr.activiteitencie WT, Hunzestraat 24, 7555 WB Hengelo of via email: cie@vriendenvantwickel.nl (onder vermelding van natuurwerkdag). Uw voorzitter is de eerste vriend die zich heeft aangemeld! Hopelijk kan er een behoorlijke ploeg worden geformeerd. Nadere informatie zal u te zijnertijd worden toegezonden. Albert Kienhuis Jaarprogramma Activiteiten 2009 Vrijdag 18 September Bezoek van de Vrienden aan Kasteel Twickel Woensdag 28 oktober Herfstlezing in’t Hoogspel met het thema Paddenstoelen Zaterdag 31 oktober Natuurwerkochtend l en 7 november Paddenstoelenwandeling Meer info: www.vriendenvantwickel.nl het park, voor de gelegenheid aangekleed met levende standbeelden, waren ertoe- spraken bij de theeschenkerij. Als blijk van waardering voor het bestuurlijke werk dat Krudop gedurende twee decennia voor de Stichting heeft verricht, is de inwoner van Lonneker benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd hem opgespeld door burgemeester Peter den Oudsten van Enschede. Hij bracht de toenemende maatschappelijke rol en het open karakter van Twickel in verband met de bestuursperiode van Krudop. Namens het personeel van Twickel kreeg het echtpaar Krudop twee ‘kruiwagen-zetels’, in eigen beheer ge- maakt. Krudop noemt in een dankwoord zijn afscheid “overweldigend” en laat weten alle blijken van waardering erg op prijs te hebben gesteld.

pagina 15 zomer 2008

Twickeldag 19 en 26 april 2008 Water, stoom, papier en rijkdom waren de ingredienten dit jaar voor een geslaagde Twickeldag op zaterdag 19 en 26 april. Ruim 150 Vrienden van Twickel bezochten eerst de papiermolen ‘De Middelste Molen’ aan het kanaal Apeldoorn – Dieren ter hoogte van Loenen. Om 8.30 verlieten we Delden om na een uur rijden de rand van de Veluwezoom te berei- ken voor ons bezoek aan ‘De Middelste Molen’. De vrijwillige papiermakers van de molen gaven een wervelende presentatie over het papier maken, vroeger en nu, in deze unieke waterradmolen. Het bovenslag- rad drijft een deel van de papiermachines aan. Bijzonder van dit unieke, industriele monument is een horizontale stoom- machine die naast waterkracht 00k garant staat voor een deel van de aandrijving. Bij aankomst was de machine al onder stoom en tijdens ons bezoek was de stoomfluit regelmatig boven het lawaai van de papierfabricage te horen. Stoom ont- snapte regelmatig boven het waterrad, waardoor het rad deels met een ‘witte wolk’ was omgeven. In deze ambiance van techniek genoten we van onze eerste koffie/thee pauze met gebak dat voor deze gelegenheid was gemaakt door onze onvolprezen Veroni Meier van de activiteitencommissie. Na ingewijd te zijn in het maken van papier reden we naar Pluim’s Pannenkoe- kenhuis. Hier genoten we van een lunch- buffet bestaande uit soep, een heerlijke pannenkoek en een toetje. Met voile magen werd daarna de tocht aanvaard naarde Cannenburgh in Vaassen. Tijdens de aankomst bij de Cannenburgh waanden we ons even op het voorplein van Twickel. De bouwhuizen van beide kastelen zijn vrijwel identiek en stammen uit dezelfde periode. Ook de renaissance- elementen herinneren ons aan het front van Twickel. In groepen werden we deskundig rondge- leid door de vertrekken met de vele schilderijen van vroegere bewoners die ons glimlachend gadesloegen tijdens ons bezoek aan dit bijzondere kasteel. De Cannenburgh is in de i6e eeuw gebouwd op restanten van een eerder kasteel, waarvan de vroegste vermelding uit 1365 stamt. De eerste bouwheer was de Gelderse veldmaarschalk Maarten van Rossum (1498-1555). Na zijn overlijden bleef het huis 300 jaar (1555-1881) in bezit van de familie Van Isendoorn. De laatste particuliere eigenaar was Richard Cleve. Het Unkerbouwbuis met restaurant. In 1951 werd het kasteel door de Neder- landse Staat voor een symbolisch bedrag verkocht aan de ‘Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen’. De dag werd afgesloten met koffie, thee en cake in het restaurant’t Koetshuis in het linker bouwhuis van het statige kasteel de Cannenburgh. De activiteitencommissie Jaarprogramma Vrienden 2008 Zondag 31 augustus Traditionele fietstocht door een stukje mooi Twente. Vrijdag 19 September Kasteeldag. Zaterdag 4 oktober Wandeling over het Schijvenveld met Andr£ Jansen. Woensdag 19 november Najaarslezing over Bentheimer- putten doorde heer A. Heideman. De lezingen worden gehouden in cafe-restaurant Hoogspel in Ambt- Delden en beginnen om 20.00 uur.