pagina 16 najaar 2012

Van de voorzitter Op 15 September heeft onze vereniging Vrienden van Twickel haar40-jarig bestaan gevierd. Dat gebeurde in de Oranjerie van kasteel Twickel. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werden de winnaars bekend gemaakt van de fotowedstrijd “Bedrijvigheid op Twickel”. Ook werd bij die gelegenheid een cadeau aangeboden aan het bestuur van de Stichting Twickel. Na de bijeenkomst konden de genodigden een kijkje nemen in de kasteeltuin. In het laatste Twickelblad van dit jaar zal uitgebreid worden stil- gestaan bij deze bijzondere gebeurtenis. In de afgelopen maanden is veel werk verzet: niet alleen de reguliere activiteiten vroegen aandacht (van met name de acti- viteitencommissie), ook de voorbereidin- Eduard is in 1949 in Amsterdam geboren. Hij groeide op in Harderwijk waar hij zijn HBS-B diploma behaalde. Vervolgens studeerde hij chemische technologie aan de toenmalige Technische Hogeschool gen voor de lustrumviering hebben de nodige inspanningen gevergd van uw bestuursleden. De extra mailing aan onze leden voor de uitnodiging voor de bijeen ­ komst van 15 September werd mede moge- lijk gemaakt door de leden van de activitei- tencommissie. Allen die een bijdrage hebben geleverd voor de viering van ons lustrum wil ik hierbij hartelijk bedanken. Eind augustus werden wij verrast met een gift van € 1.000 van de familie Wester- beek. Zij hebben als prijswinnaars van de Postcodeloterij ons en ook andere vereni- gingen en stichtingen bedacht met een gift. Het bestuur zal zich beraden over een goede bestemming. Zoals wij al eerder hebben bericht, willen wij dit lustrumjaar de basis leggen voor de Twente (THT), de tegenwoordige Universi- teit Twente. “Al op de lagere school had ik bedacht dat ik ingenieur wilde worden, hoewel ik eigenlijk geen notie had wat dit woord betekende", verklaart Eduard. verjonging van onze doelgroep. Wellicht dat wij deze gift daarvoor zullen inzetten. Veertig jaar jong willen wij ook de komen- de veertig jaar een bijdrage blijven leveren aan de instandhouding van Twickel. Uw niet aflatende steun zal hierbij niet gemist kunnen worden. Daarnaast kunnen wij extra menskracht goed gebruiken. Zowel binnen het bestuur (1 vacature) als binnen de activiteiten- commissie (2 vacatures) is ruimte voor nieuwe instromers. Op onze website www.vriendenvantwickel.nl kunt u een profielschets vinden van de vacante func- ties. Ik roep gei op zich bij ons te melden. Cillis de Bruijn “Waarschijnlijk had een onderwijzer tegen mij gezegd dat ik hiervoor aanleg had van- wege mijn belangstelling voor techniek.” Akzo Chemicals in Deventer werd zijn eer- ste werkgever.“Na mijn afstuderen in 1974 lagen de banen voor het oprapen en heb ik gekozen voor Akzo Chemicals in Deventer als researchtechnoloog. Deze keuze was bewust omdat ik tijdens mijn studie erg ben gaan houden van het landschap in Overijssel”. Hij koos niet voor een baan bij Akzo in Hengelo. “Ik wilde graag een beetje verder weg van de TH. Daar had ik het wel gezien na acht jaar. Deventer was dus een goed compromis. Na vijf jaar Deventer, waar onze oudste zoon werd geboren, kreeg ik een baan aangeboden bij Akzo Consumen- ten Producten in Nijmegen. Daar werkte ik als productie manager van Kortman en Schulte, een prachtig oud familiebedrijf dat was overgenomen door Akzo. Het was een echte ouderwetse fabriek met een lange historic, ledereen zal het bedrijf herkennen als ik de namen Dobbelman en Biotex noem. In Nijmegen hebben we negen jaar gewoond en gewerkt. Daar zijn ook onze dochter en tweede zoon geboren. In 1987 werd K&S verkocht aan Sara Lee. Ik was toe aan een nieuwe stap en ik werd ge- vraagd of ik productiemanager chemische bedrijven bij Akzo Zout Chemie in Hengelo wilde worden. Ik volgde Paul Koppen de Eduard van Emmerik is in maart aangetreden als penningmeester in het bestuur van de Vrienden van Twickel. Hij wil meewerken aan een verjonging en uitbreiding van het ledenbestand. “Het zou mooi zijn als we kunnen groeien tot 2000 leden." Nieuwe penningmeester ervaren en ambitieus

pagina 19 zomer 2011

w 19 J A A R G A N G 1 9 2 0 10 Twiekel Van de voorzitter Albert Kienhuis (links) draagt de voorzittershamer over aan Paul Koppen de Neve (rechts). Agenda Woensdag 31 augustus Lezing over de Azelerbeek en omgeving in het Gemeenschapscentrum ‘De Hoff te Azelo met daarna een rondleiding door het gebied van 14.00 uur -17.00 uur. Maximaal 30 personen. Vrijdag 9 September Kasteeldag. Zaterdag 29 oktober Bos werkdag in het Schijvenveld van 9 uur tot 12.30 uur. Woensdag 9 november Najaarslezing in’t Hoogspel overzilver door de heer Van Benteler. en een korenmolen. Op de terugtocht was er voor ons gezelschap nog even tijd om langs Haus Havixbeck te rijden om een glimp op te vangen van de vroegere ‘residentie’ van Freiherr von Twiekel. Hij was een afstammeling van de eerste bewoners van Twiekel in Delden en via Borg Beuningen (bij Denekamp) vertrok- ken naar Havixbeck. Klokslag tien voor zes reden we Stad Delden weer binnen. Daar aangekomen was iedereen het er over eens: het was een fijne en gezellige dag, mede door de inzet van de activiteitencommissie van de Vrienden. Helmig Kleerebezem Tijdens de jaarvergadering op 23 maart jl. zijn Albert Kienhuis en Gerard Nijhof als bestuurslid afgetreden. In het bestuur wer- den nieuw benoemd Harry Meijerink en Andre Luttikhedde. Zelf ben ik benoemd als voorzitter en deze taak combineer ik met die van secretaris. Gelukkig hebben we als bestuur extra secretariele ondersteuning in de persoon van Elly van Wakeren. Ook vanaf dit podium wil ik namens de Vereniging Vrienden van Twiekel beide ver- trekkende heren bedanken voor hun inzet voor de vereniging, Vooral Albert wil ik bedanken voor zijn betrokkenheid bij het wel en wee van Twiekel. Op zijn geheel eigen wijze fungeerde hij in vele zaken als de ‘traide d’union’ tussen de vele belangengroepen rond het Landgoed; de eigen achterban, de stichting, het Pact van Twiekel, de activiteitencommissie, actie- groepen, om maar enkele in willekeurige volgorde te noemen. Het zal nog een hele klus worden om het ontstane vacuum adequaat op te vullen en de nieuwe bestuursleden heten we dan ook van harte welkom. Onze plannen moeten in de zomer nog tot concrete acties uitgewerkt worden, maar wij hebben als doelstelling om meer – en vooral interactiever – te gaan communice- ren met onze ruim 1700 leden. Als afgeleide doelstelling willen we ons ledenbestand “vergroenen”, d.w.z. vooral de jongere potentiele leden over de drem- pel helpen om lid te worden. We zullen dan ook op korte termijn de website ingrijpend gaan aanpassen, maar met speciale acties ook zichtbaarder worden voor niet-leden. Vervolgens willen we ons “Ogen&Oren” project verder invullen: projectgroepjes van leden die regionaal (ongewenste) ont- wikkelingen, het landgoed Twiekel betref- fende, signaleren en dit terugkoppelen aan de vereniging en de Stichting Twiekel. Voorbeelden zijn de parallelweg van de A1/A35 bij Borne en de N18 discussie bij Beckum. In ons periodiek overleg met de stichting is dit op verzoek van de stichting door ons opgepakt. De vereniging draait geheel op vrijwilligers; dat is prima en daarom kunnen we de minimumcontributie ook laag houden. Maar ook de groep van vrijwilligers zou enige vergroening kunnen gebruiken. Concreet worden in dit verband een webmaster en gei voor het “Ogen&.Oren" project gevraagd. Een mailtje naar secretaris@vriendenvantwickel.nl is voldoende. Paul Koppen de Neve

pagina 18 zomer 2011

Vriendendagen onder een stralende zon in het Munsterland Dit jaar waren er vier vriendendagen op 8, 9, 15 en 16 april. Een impressie van de tocht op zaterdag 16 april naar de ‘Burgen die im Wasser traumen’. De verwachtingsvolle vrienden stapten ’s ochtends om half negen in de bus voor de rit naar het Munsterland. In verband met het beperkte aantal personen per rondleiding door de beide kastelen vertrok- ken we dit jaar vier keer met den bus van 1 |Ki Groepsfoto voor het hordes van Barg Hulshoff. Burg Vischering. 55 personen vanuit Delden. Een stralende zon keek alle dagen op ons neer. Na aankomst bij Burg Hulshoff genoten we eerst van koffie/thee ‘mit Kuchen’ in het restaurant in de kelder van de burcht. Deze waterburcht ligt vlakbij Munster en is het geboortehuis van de dichteres Annette von Droste-Hulshoff. De ene helft van de groep kreeg eerst de rondleiding terwijl de andere helft een wandeling kon maken door het slotpark. Na drie kwartier werd er gewisseld. Tijdens de rondleiding – de rondleidster was gekleed in een japon uit de tijd van Annette – werden we deel- genoot gemaakt van de rijke geschiedenis van dit charmante Renaissancehuis. Na een warme lunch vertrokken we met voile magen naar dat andere zo indrukwekkende kasteel Burg Vischering. Deze burcht is een goed voorbeeld van een middeleeuwse waterburcht uit de 13 s eeuw. Niet voor niets zeggen onze Oosterburen over hun kastelen in het Munsterland: ‘Burgen die im Wasser traumen’. De rijke historie van dit machtige waterslot met haar omgeving werd met veel verve ge- bracht, waarna de dag op de binnenplaats werd afgesloten met koffie of thee. In de schaduw van de burcht bevonden zich vroegertwee watermolens, een oliemolen Burg Hulshoff.

pagina 12 winter 2011

Struinen over het landgoed Twickel zette afgelopen nazomer de deuren wijd open. Tijdens de “Twickeldagen” op 16, 17 en 18 September kon het publiek kennis maken met vele facetten van het landgoed. Voor genodigden was er op vrijdag een symposium met als thema de kwaliteit van de stadsranden. Hierover meer elders in dit Twickelblad. Op zaterdag werden er verschillende activiteiten georganiseerd. Deskundige inleiders verzorgden lezingen en onder leiding van rondleiders werden er excursies gehouden, zoals over de Umf- assungsweg en door het Schijvenveld. Veel aandacht trok het rijtuigendefile over de Twickelerlaan. Vanaf het voorplein vertrok een stoet van twintig historische rijtuigen, waaronder de Body-break en Omnibus van Twickel, voor een rondrit door het Twentse landschap. Enkele uren later keerden de rijtuigen onder grate belangstelling terug bij het kasteel. Voor de kinderen was er door de Vereni- ging Vrienden van Twickel een workshop schilderen georganiseerd. Begeleid door de kunstenaressen Paula en Caroline Krom leerden de kinderen hoe ze een horizon in het landschap konden schilderen. Natuur- lijk mochten ze 00k hun eigen fantasie de vrije loop laten. In kleine groepjes gingen ze rond de Schaapskooi aan de slag. De volgende dag waren de 24 kleurrijke schilderijen te bewonderen tijdens de Moestuindag. Tijdens die dag was er volop aandacht voor biologisch tuinieren, via onder meer stands van gezondheidswinkel ‘de Kruid- hoek’ en groententuin ‘De Tuinen van Weldadigheid’. Het biologisch tuinieren zal, gelet op de belangstelling, 00k de komende Moestuindagen prominent op de agenda blijven. Ook was er weer veel aan ­ dacht voor educatie. Zo kon de bijenstal worden bezichtigd en nam een ‘heks’ de kinderen mee op excursie door de groen ­ tentuin. Uiteraard werden er door pachters traditiegetrouw producten van het land ­ goed verkocht. w ten . 11 ri 1 Sit * B m 7* !i IS;

pagina 18 winter 2011

Natuurles in het open veld Op zaterdag 29 oktober hebben twintig vrienden de handen uit de mouwen gestoken op het Schijvenveld. Het was al 1veer de derde keer dat deze natuurwerkdag werd gehouden. Het Schijvenveld is gelegen in het noorde- lijk deel van het landgoed Twickel en nauwelijks ontsloten. Deze oase van rust is met machines dan 00k moeilijk toegan- kelijk voor de noodzakelijke beheerswerk- zaamheden. Handwerk is dus nodig. De vrienden van Twickel schoonden de heide- velden rond het ven van jonge zaailingen, vooral grove dennen en berken. In de kof- fiepauze vertelde Roy Schuurman, groen- beheerder van Twickel, waar je op moet let- ten bij het schonen van het veld. Dit illustreerde hij met jonge opslag die wel of niet moet worden getrokken. Een bijzon- dere natuurles in het open veld onder een stralende zon. Het is verbazingwekkend en bewonderenswaardig hoeveel werk er is verzet die dag, terwijl er 00k voldoende tijd was om tussendoor te genieten van het stiltegebied. De natuurwerkdag wordt een vast onderdeel van het activiteiten- programma van de Vereniging Vrienden van Twickel. Helmig Kleerebezem Agenda 2012 Voorjaarslezing 22 of 29 februari. Ledenvergaderi ng 21 maart. Vriendendag 13,14,20 en 21 april naar kasteel Amerongen en Huis Doom. Van Twic dag naar Vriendendag De jaarlijkse uitstapjes van de Vrienden van Twickel zijn niet meer weg te denken. Wat begon als Twickeldag staat sinds enkele jaren bekend als Vriendendag. Toen de vereniging in 1982 tien jaar be- stond, werd door het bestuur een bijzonde- re dag georganiseerd. De leden konden deelnemen aan een wandeling door de bos- sen rondom het kasteel, een boerenbedrijf bezoeken en de houtzaagmolen en het kasteelpark bezichtigen. Hoogtepunt was een rondleiding door het kasteel. Zo kon men genieten van de rijke inventaris. De heer H. Hartstra schrijft hierover in het Twickelblad jaargang 1983 nummer 15: “Een wens tenslotte voor het bestuur. Wacht niet nog eens 10 jaar met het organiseren van De activiteitencommissie bij kasteel Amerongen. een dergelijke dag”. Deze oproep werd door het bestuur opgepakt en zo was de jaarlijkse Twickeldag geboren. Er zijn in de loop der jaren verschillende uitstapjes gemaakt. In 1984 bijvoorbeeld naar Singraven en Lage. In 1988 werden De Nettelhorst bij Lochem, de Hof te Dieren en kasteel Middachten bezocht. Onder de nieuwe naam Twickeldag werd in 2009 een bezoek gebracht aan het Textielmuseum in Bocholt en het Wasserschloss Raesfeld. In 2012 (het jaar waarin onze vereniging 40 jaar zal bestaan) gaan we naar kasteel Amerongen en Huis Doom. Helmig Kleerebezem.

pagina 17 voorjaar 2011

Die denken dat wij een en ander op Twickel bepalen, maar zo ligt dat niet. Ik noem dat de ‘verkeerde stoel problema- tiek’. Dat moet je verduidelijken. Wij bemoeien ons wat minder met het meerjarenbeleid maar meer met concrete zaken die lokaal spelen. En daar heeft de Stichting Twickel wel voelhorens voor nodig. De gevoelens in de samenleving kunnen wij vertalen en bij de Stichting op tafel leggen. Misschien kunnen wij elkaars specifieke positie ook op een andere manier gebruiken. Nu zijn we, na als een soort activistische groep te zijn gestart, ons achter de Stichting gaan opstellen. Maar je zou je kunnen voorstellen dat in bepaalde situaties de Stichting ons gaat vragen om voor de Stichting te gaan staan, in plaats van erachter. Zij moeten vaak behoedzaam manoeuvreren.” Wat vormt de komende jaren de grootste bedreiging voor Twickel? “Je ziet dat de overheid een terugtrekkende beweging maakt op het gebied van bijvoor- beeld natuur. En Twickel heeft in de toe- komst de overheid wel nodig om bijvoor- beeld ruimte voor nieuwe natuur te creeren of uitplaatsing van enkele land- bouwbedrijven. Regionaal is het goed dat het Pact van Twickel is gesloten. De deel- nemende partijen zijn gedwongen zich over de waarde van Twickel uit te spreken maar dat betekent niet dat je achterover kunt leunen. Op het moment dat je met elkaar aan tafel zit, ben je nog geen vrienden. Dan heeft iedereen binnen het afgesproken raamwerk zijn eigen agenda, wat overigens heel legitiem is." Wat is uw boodschap voor de WT en het bestuur? “Ik hoop dat onze poging om wat dichter bij de leden te komen door gaat. Het is van groot belang dat het lukt. We zijn er al mee bezig via de vernieuwde website. Je merkt dat deze steeds beter wordt bezocht, maar we willen ook daar nog een verdiepingsslag maken en de leden de gelegenheid geven interactief te communiceren.” Ik hoor nadrukkelijk ‘we Betekent dit dat u actief blijft voor de WT? “Ik blijf uiteraard en zal van me laten horen als ik ergens iets van vind.” Martin Steenbeeke In 1990 werd de zitbank onthuld. Zitbank Deldener Es ge Op initiatief van de Vrienden van Twickel is de zitbank aan de Lage Eschweg op de Deldener Es gerestaureerd. Op deze plek, boven op de Es, heeft tot 1971 de Esch- school gestaan. Ter herinnering daaraan werd op 29 September 1990 een zitbank onthuld. Op die dag vierden ook ongeveer 240 oud-leerlingen van de Eschschool hun reiinie. Na 20 jaar waren de houten zit- en rugdelen van de bank danig verweerd en was de tekst op het messingbordje onlees- baar geworden. Tijd voor een grondige res- tauratie. De eiken planken zijn afkomstig van de houtzagerij van Twickel. Schilders- bedrijf Ter Horst uit Delden sponsorde het schilderswerk. Voor de montage en afwerking tekenden deTwickelvrienden Hans van Oosterbosch en Albert Kienhuis (voorzitter). Op de pagina’s hierna wordt nader ingegaan op de historie van de Eschschool. Hans van Oosterbosch, Derk Rouwborst (oud-leerling Eschschool) en Albert Kienhuis genieten op de gerenoveerde bank van de gedane arbeid.

pagina 16 voorjaar 2011

“Het is goed dat bestuurlijke verversing komt” Albert Kienhuis neemt op de komende ledenvergadering afscheid als voorzitter van de Vereniging Vrienden van Twickel. Na drie bestuurs- termijnen van drie jaar, waarvan twee als voorzitter, treedt hij terug. Paul Koppen de Neve voIgt hem op als voorzitter/secretaris. Op de drempel van zijn afscheid roept Albert Kienhuis de leden op actiever te worden. “Het is jammer dat kennis ongebruikt blijft." Vanuit zijn huiskamer aan de rand van de Hengelose wijk Woolder Es kan Albert Kienhuis het landgoed Twickel bijna aan- raken. Die verbondenheid, alsmede zijn “donkergroene hart", brachten hem ertoe om in de jaren tachtig lid te worden van de Vrienden van Twickel. In 2002 trad hij toe tot het bestuur en in 2005 nam hij de voor- zittershamer over van Peter Bunge. U mag statutair niet doorgaart. Voelt u dit als een gedwongen aficheid? “Nee hoor, die termijnen zijn er niet voor niets. Bestuurlijke verversing is prima. Dat brengt nieuwe ideeen en een andere kijk. Dat is 00k voor een vereniging als de onze heel goed." Wat voor nieuwe kijk en ideeen hebt u de vereniging in uw bestuursperiode gebracht? (na een stilte) “Het zijn langzame proces ­ ses We hebben vooral geprobeerd om goed te communiceren. Zowel richting onze leden als de Stichting Twickel. Goed communiceren is iiberhaupt lastig maar ik vind het wel jammer dat het soms lijkt of het bestuur de vereniging is, maar dit is inherent aan dit soort clubs. Als je niet uitkijkt, ga je als bestuur te ver voor de troepen uitlopen.” Moeten de leden zich meer laten gelden? “Dat vind ik wel. Ik denk namelijk dat er heel veel betrokkenheid maar 00k veel kennis onder de leden is. Dit blijft nu on ­ gebruikt, dat is jammer. Ik heb getracht om de betrokkenheid meer zichtbaar te maken door bijvoorbeeld de natuurwerk- dag nieuw leven in te blazen. Dat zijn geen levensgrote projecten maar het geeft mensen de mogelijkheid om hun vriend- schap concreet te maken." Het ledental is in uw periode gegroeid van 1400 naar 1800 leden. Daaruit blijkt een groeiende betrokkenheid! “Ja zeker en ik ervaar dat 00k als heel positief. Ik denk dat het ledental stijgt om- dat mensen zien dat de maatschappelijke druk op Twickel om het landgoed zo goed mogelijk te behouden, redelijk groot is. Door lid te worden van de ‘Vrienden’ geven ze aan dat ze Twickel belangrijk vinden. Ook de verbeterde kwaliteit van het Twickelblad heeft leden getrokken. En er is een grote belangstelling voor het interes- sante activiteitenprogramma, waarbij elk jaar het bezoek aan het kasteel en de excursie overtekend zijn.” Hoe typeert u de relatie tussen de Vrien ­ den van Twickel en de Stichting Twickel? “Als positief. De verstandhouding was en is goed. Ik heb ervaren dat de Stichting onze betrokkenheid als positief ervaart. De Stichting ziet het bestaan van de VVT als relevant en Wn van de pijlers onder het bereiken van haar doelstellingen. Maar het is geen 6en op £en-verhouding en daar moet je ook niet naar streven. De Stichting kan wel zonder Vrienden, maar de Vrien ­ den niet zonder Stichting. Wij hebben beide een andere verantwoordelijkheid. Dat is voor sommige van onze leden wel eens verwarrend geweest. Neem bijvoor ­ beeld de commotie over de mountainbike- route. Dan vragen leden ons om uitleg. Albert Kienhuis: “De Vrienden kunnen niet zonder Stichting, maar de Stichting wel zonder vrienden.

pagina 14 voorjaar 2011

•4 : L-i-Vny^kn n Twickel Beste Vrienden De Vereniging Vrienden van Twickel steunt de Stichting Twickel in haar pleidooi om de verkeersintensiteit op de N739, de weg tussen Haaksbergen en Hengelo, terugte brengen. De aanpassing van de N18 tussen Varsseveld en Enschede, waardoor sluipverkeer voor een route door Beckum kan gaan kiezen, vervult ons dan 00k met zorg. In samenwerking met diverse natuur- organisaties zijn de verantwoordelijke overheden gewezen op de gevolgen voor de leefbaarheid van het dorp Beckum en haar omgeving (zie hiervoor 00k het artikel van Wim Brunnekreef, de voorzitter van de dorpsraad Beckum). De voornaamste reden voor bezorgdheid is het feit dat de N739 tussen Beckum en Haaksbergen de Ecologisch HoofdStruc- tuur (EHS) doorsnijdt. De EHS is een netwerk van natuurgebieden die door eco- logische verbindingszones met elkaar moeten worden verbonden om een samenhangend natuurgeheel te vormen. De EHS tussen Beckum en Haaksbergen is gelegen op Twickelgebied. Cezien de plannen van Rijk en Provincie om de aankoop van grond ter uitvoering van de EHS op te schorten of evt. zelfs te beeindigen, is het van groot belang voor natuur en recreatie dat bestaande EHS- natuur zo optimaal mogelijk wordt beheerd. Volgens Piet Jansen, gedeputeerde van de provincie Overijssel, moet de komende jaren alle inzet zijn gericht op een optimaal beheer van bestaande natuur. Er zou bij natuurbeleid meer gekeken moeten worden naar kwaliteit dan naar het aantal hectares. In het vorige Twickelblad is rentmeester Schimmelpenninck in het artikel: Gevolgen nieuwe natuurbeleid voor Twickel, inge- gaan op deze toekomstige ontwikkelingen. Hij beschrijft hierin zijn bezorgdheid over het tot stilstand komen van lopende pro- cessen die op Twickel te maken hebben met natuurontwikkeling en -beheer. Alseen uitplaatsing van een pachtersbedrijf omwille van deze doelstelling niet meer zou lukken om reden van bezuiniging, lijdt de pachter die zou worden uitgeplaatst, lijden de andere pachters omdat een betere ver- kaveling uitblijft, lijdt de natuur omdat de pachtboer op Twickel onmisbaar is voor het onderhoud van natuur en landschap, lijdt de Stichting Twickel omdat zij haar doelstel ­ ling moeilijker kan uitvoeren en lijden de WT leden als Vrienden mee. De column Beste Vrienden heb ik de afgelo- pen 6 jaren op de Vriendenpagina mogen schrijven. Ik hoop dat ik op mijn manier heb bijgedragen aan het prachtige geza- menlijke blad van Stichting en Vereniging. Op de komende algemene ledenvergade- ring zal ik aftreden als voorzitter en bestuurslid. Graag groet ik u alien op deze wijze en wens u alle goeds voor de toekomst. Albert Kienhuis Kortingsregeling Vrienden De ledenpas biedt korting op de entree van de kasteeltuinen. Agenda Woensdag 23 maart Algemene ledenvergadering in cafe- restaurant ‘t Hoogspel. Aanvang 20.00 uur. Vrijdag 8 + 15 en zaterdag 9 + 16 april Vriendendag naar Burg HiilshofFin Havixbeck en Burg Vischering in Ludinghausen (volgeboekt). Data activiteiten in de maanden September en oktober zijn nog niet vastgesteld. Woensdag 9 november Najaarslezing over zilver door de heer Van Benteler. Inmiddels hebt u alien post gehad van de Vereniging. De eerste zending in 2011 bevatte zoals gebruikelijk: de factuur, het jaarprogramma 2011 en de uitnodiging voor de voorjaarslezing. Nieuw voor u en voor de Vereniging is het ledenpasje dat u op de factuur hebt aangetroffen. Het be- stuur heeft besloten een ledenpasje in te voeren. Op vertoon van deze pas krijgt u als lid van de WT 20 procent korting op de entree voor de kasteeltuinen en -park (max. 2 personen) en 10 procent op alle aankopen bij kwekerij de Border. De kortingsregeling zal, afhankelijk van de ervaringen het komende jaar, mogelijk worden uitgebreid. Uw ervaringen met de kortingsregeling zijn voor het bestuur dus van belang. Ook horen we graag sugges- ties om de regeling uit te breiden. U kunt ons uw ervaringen en/of suggesties laten weten via het mailadres secretaris@vrien- denvantwickel.nl Het WT-bestuur

pagina 18 najaar 2011

Harry Meijerink op de Deldener Es bij de plek van de voormalige Esschool. Nieuwe bestuurders opgegroeid op en rond Het bestuur van de Vereniging Vrienden van Twickel telt sinds kort twee nieuwe leden; Andre Luttikhedde en Harry Meijerink. Wie zijn deze nieuwe bestuursleden? Van de voorzitter Wat is een beter platform dan dit najaars- nummer van het Twickelblad om de “Vrienden van” en alle andere lezers een geweldige start toe te wensen na de hope- lijk niet verregende zomervakantie? Dat dit blad goed gelezen wordt bleek me uit de positieve respons op de oproep voor een webmaster in het afgelopen zomer- nummer. Positief zowel in kwantiteit als kwaliteit. Inmiddels hebben we een nieuwe webmaster. Vanaf deze plaats wil ik de ver- trekkende webmaster Theo van de Krogt namens alle Vrienden hartelijk bedanken voor alle jaren dat hij die kar getrokken heeft. Het is een goed moment voor de wisseling van de wacht nu we als bestuur druk doende zijn om zowel de stijl als de structuur van de website rigoureus te renoveren. De ambities liggen hoog en de opbouw gaat zodanig worden dat de site geschikt is voor alle mogelijke moderne (interactieve) communicatiemiddelen. Joke ter Hellen voert namens het bestuur de eindredactie over de site. Ook nu weer een oproep: heeft u een e-mailadres en is dat recent gewijzigd of heeft u dat nooit opgegeven, een mail naar secretaris@vriendenvantwickel.nl is voldoende. Het percentage e-mailadressen bedraagt momenteel ca 30% (600) en als de nieuwe website in de lucht gaat, gaan we zeker ook meer via email communice- ren. Laten we dan starten met een bestand van 1000 adressen of meer. Op een geheel ander front organiseren we in samenwerking met de Stichting een schilderworkshop voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud. Zaterdag 17 September 13:30 in de Schaapskooi. U leest daar elders in dit blad meer over. Ook hier is een mail- tje met vermelding van adresgegevens en aantal kinderen naar bovenstaand adres voldoende. Op deze manier hopen we ons ledenbestand te “vergroenen” middels de ouders van die kinderen. Hoe binden we die hardwerkende 30-40 jarigen aan onze vereniging? Misschien dat u een eenjarig geschenk-lidmaatschap Vrienden van Twickel overweegt? De kosten zijn €19,00 inclusief de toezending van de Twickel- bladen. Het is maar een suggestie. Paul Koppen de Neve Harry Meijerink werd in 1939 geboren in Stad Delden waar zijn ouders een kleerma- kerij annex herenmodezaak hadden. In zijn jeugd trok hij met vriendjes regelmatig de bossen van Twickel in om te spelen en kattenkwaad uit te halen. Vanaf 1959, toen hij onderde wapenen werd geroepen, werd zijn aanwezigheid in Delden gereduceerd tot hooguit de weekeinden. In 1965 vestig- de hij zich “definitief” in het westen van Nederland. Daar heeft hij het grootste deel van zijn werkzame leven doorgebracht als bedrijfsadviseur in de modebranche, waar- van de laatste 20 jaar bij de ondernemers- organisaties KNOV (Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond, het huidige VNO/ MKB) en MITEX. Nadat Harry in november 1998 naar Delden verhuisd was, is hij direct lid ge- worden van de Vrienden van Twickel en was hij bij vele activiteiten van de vereni ­ ging aanwezig. Toen hij door Albert Kienhuis werd gevraagd om bestuurslid te worden heeft hij daar niet lang over hoeven na te den- ken. Harry: “In de eerste plaats ondersteun ik de doelsteilingen van de vereniging en wil die dan ook uitdragen binnen en buiten het bestuur. Daarnaast ben ik door mijn jeugd in Delden goed op de hoogte van de historic van het oude stadje.” Het mooiste plekje is voor Harry de Delde ­ ner Es. “Het wijde uitzicht over de landerijen met daarbij het silhouet van de watertoren en beide kerken op de achtergrond ontroert mij altijd weer”, zegt Harry wanneer ik hem op zijn geliefde plekje fotografeer.

pagina 6 najaar 2011

Kinderen enthousiast voor Twickel De 14-jarige Willem Bitter, die later rentmeester zou worden, maakte eer gewassen pentekening van de Noordmolen, 1864. Het Twickelweekend wordt aangegrepen om een doe- activiteit voor kinderen te organiseren. In een schilder- workshop kunnen kinderen hun creativiteit de vrije loop laten. Bestuurslid Lucie Musterd van de Vrienden van Twickel hoopt dat het niet bij die ene activiteit blijft. De besturen van de Vereniging Vrienden van Twickel en de Stichting Twickel konden elkaar snel vinden in de wens kinderen enthousiast te maken voor Twic ­ kel. Natuurlijk, het is mooi dat velen het prachtige landgoed een warm hart toe- dragen. Dat blijkt uit de ruim 1900 vrien ­ den die er nu zijn. Willen we dat zo houden, 00k bij volgende generaties, dan zullen we ons met onze informatie en activiteiten actief en vaker moeten richten op jeugd en aansluiten bij de tijdgeest van nu. Wanneer het om jeugd gaat, komt het onderwijs bij velen als eerste op. Vanzelf- sprekend besteden basisscholen aan- dacht aan geschiedenis, cultuur en natuur. Vaak in projecten waarin een kijk- je in de praktijk en zelfwerkzaamheid van leerlingen een plek krijgen. Ook Twickel komt daarbij op de scholen in de omge- ving weleens aan de orde. Regelmatig gaan groepen kinderen met de boswach- ter op stap. Met de opdracht van de over- heid om rekenen en taal in het onderwijs meer prioriteit te geven, komt de aan- dacht voor cultured erfgoed en de eigen leefomgeving onder druk. Het credo ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst is voor een breed scala organisaties aanleiding scholen te bestoken met een overvloed aan informatie en lesbrieven. Meestal blijven die ongebruikt. Er is veel te veel. Vanzelfsprekend zijn we niet alleen afhan- kelijk van scholen wanneer we kinderen willen betrekken bij cultuur en natuur. Ook ouders kunnen hun kroost bewust maken van hun leefomgeving. Dichtbij huis biedt Twickel een veelheid aan moge- lijkheden om kinderen in contact te brengen met diverse landschappen, ambachtelijke bedrijven, een kasteel met verschillende bijgebouwen en een eigen geschiedenis. Met de boswachter op zoek naar dieren en planten, oude ambachten bij de Wendezoele, de houtzagerij, kaas kopen van de geitenboerderij of kijken naar de aanleg van de kasteeltuinen: volop aanknopingspunten voor ontdek- kingen en verhalen. Juist verrassende en leuke ervaringen vormen bij kinderen een voedingsbodem voor nieuwe interesses. Het Twickelweekend is voor de Vrienden en de Stichting een uitstekende aanlei ­ ding om samen een doe-activiteit voor kinderen in het programma op te nemen. In een schilderworkshop in en om de Schaapskooi gaan kinderen van 8-12 jaar creatief aan de slag met het landschap en de gebouwen op het landgoed. Twee kunstenaressen, die veel met deze leef- tijdgroep werken, tekenen voor een professionele begeleiding. Om in de stemming te komen starten we met een presentatie van tekeningen en schilder- en tekenattributen van kinderen, die ooit op het kasteel woonden. Zo wordt een link gelegd met leeftijdgenootjes uit vervlogen tijden. Voor deze eerste keer is het aantal deelnemers beperkt tot dertig. We zijn heel benieuwd naar de verbeel- ding die de kinderen in hun werk laten zien. Deelnemers die trots zijn op het resultaat, nodigen we graag uit dit te pre- senteren aan bezoekers van de Moestuin- dag. Zo hebben zij, met familie en vriend- jes een extra stimulans om ook daar te ontdekken wat Twickel jong en oud te bieden heeft. Wat ons betreft blijft het niet bij deze ene keer! Lucie Musterd