pagina 18 voorjaar 2014

Van de voorzitter De Vereniging Vrienden van Twickel heeft een aantal statutaire doelstellingen, waar- van het ontwikkelen van kennis van en waardering voor de cultuurgoederen van het landgoed Twickel er een is. Anders ge- zegd, wij willen ons sterk maken voor het behoud van cultuurgoed, althans voor zover dat aan Twickel gerelateerd is. Ik moest aan die doelstelling denken toen ik kennis nam van de voorgenomen slui- ting van hotel restaurant Carelshaven in Delden, een onlosmakelijk met Twickel ver- bonden Twents “cultuurgoed”. Natuurlijk kunnen wij met onze vereniging de econo- mische crisis en als gevolg daarvan de sterk teruggelopen omzetten in de horeca en ook in Carelshaven, niet in ons eentje oplossen. De sluiting van Carelshaven was dan ook onontkoombaar, maar dat hoeft niet het einde te betekenen. Het is het een goede zaak dat Stichting Twickel, eigenaar van de gronden waarop de gebouwen van Carelshaven staan, deze opstallen heeft gekocht. Stichting Twickel heeft de flnanciele mogelijkheden om de gebouwen te renoveren en technisch weer bij de tijd te brengen. Maar een dergelijke investering zal eens moeten worden terug verdiend. Celukkig heeft de Stichting Twickel een langere adem dan gebruikelijk bij de banken. Twickel gaat echter niet zelf de exploitatie ter hand nemen, dat zal moeten gebeuren door een nieuwe exploi- tant. Wij kunnen alleen maar hopen dat die snel zal worden gevonden. De Vrienden van Twickel kunnen echter bij- dragen aan het maatschappelijk, lees economisch, draagvlak van het vernieuwde Carelshaven. Zoals bekend had Carels ­ haven een nationale bekendheid en wij kunnen met onze ruim 1700 leden een factor van betekenis blijken bij de weder- opstanding van deze horeca-instelling. Dus houd in de gaten wanneer Carels ­ haven weer zijn deuren opent en neem dit etablissement op in uw route, net zoals dat nu gebeurt met andere horeca-instel- lingen als hotel restaurant De Zwaan en restaurant Het Witte Paard. Cillis de Bruijn De activiteitencommissie op de berg van de Kleefse tuinen, ter voorbereiding op de Vriendendag 2014. V.I.nr.: Adri Boer, Veroni Meier, Marcel Klieverik, Cerda van der Linden, Harry Meijerink en Cerdi Leussink. Niet op defoto staan commissieleden Helmig Kleerebezem en Monique Baghus. Een commissie Marcel Klieverik is een jaar geleden aangetreden als bestuurslid van de Vereniging Vrienden van Twickel en voorzitter van de Activiteiten- commissie. Hij maakt de balans op van een zeer waardevol jaar. Na mijn entree in het bestuur maakte ik tijdens de voorbereiding op de Vriendendag 2013 kennis met de overige leden van de Activiteitencommissie. Ik moet zeggen, ik had mij geen betere entree kunnen voorstel- len. Ik ben in een dag volledig op de hoogte gebracht van de historie, de huidige situatie en de toekomstverwachtingen. Daarbij con- stateerde ik dat er veel respect en dank was voor de inzet van mijn voorganger, Derk Rouwhorst. Ik ben opgenomen in een com ­ missie met leden die niet alleen het land ­ goed Twickel een zeer warm hart toedragen, maar er ook voor gezorgd hebben dat ik me Jaarprogramma 2014 Jaarvergadering woensdag 12 maart (‘t Hoogspel). Natuurwerkochtend zaterdag 22 maart. Vriendendag metthema ‘Tuinen’. Bezoek aan Kleef en Hoog Elten op vrijdag n april, zaterdag 12 april, vrijdag 9 mei en zaterdag to mei. Fietstocht thema op zat. 23 aug. Kasteeldag vrijdag 5 September. Najaarslezing woensdag 5 november. (‘t Hoogspel). Natuurwerkochtend op zat. i november. met kanjers van het begin af vertrouwd heb gevoeld. Dat gevoel heb ik gedurende dit eerste jaar meerdere keren mogen ervaren. Niet alleen bij de Vriendendagen naar het klooster Frensdorfen de watermolen van Lage, maar ook bij de fietstocht langs de Twickel- boerderijen, de kasteeldagen, de natuur ­ werkochtend en de najaarslezing. Dit doet mij beseffen dat ik voorzitter mag zijn van een commissie met kanjers van leden. Zij organiseren individueel of gezamenlijk in- spirerende en interessante activiteiten. Het eerste jaar van mijn voorzitterschap was dan ook een zeer waardevol jaar. Het jaarprogramma 2014 is afgestemd op het beleid van de Vereniging en de wensen van de Vrienden en telt onder meer een aan ­ tal lezingen en excursies. Ik vind het een goed vertrekpunt om vaste programma- onderdelen te hebben en daarnaast flexibel in te spelen op actuele situaties omtrent het landgoed en onze vereniging. Ondersteund door de aan het beleid gekoppelde pr-voor- stellen proberen wij het maatschappelijke draagvlak ter bescherming van de waarden van het landgoed te bevorderen. Op dit moment is er in de activiteitencommissie een discussie gaande over de opzet van en- kele nieuwe activiteiten. Hiervoor zijn we op zoek naar energieke nieuwe leden. En de Vrienden die meer willen dan alleen maar deelnemer zijn…?! De voorzitter van de Activiteitencommissie komt ook graag met u in contact. Marcel Klieverik

pagina 17 najaar 2014

Fietstocht Langs de molens van Twickel auteur 0pzaterdag23 Helmig Kleerebezem augustus namen vijftig Twickelvrienden vrienden van twickel deelaan de jaarlijkse fietstocht. De route, die was uitgestippeld door de activiteitencommissie, voerde langs de Noordmolen, Oelermolen en de houtzaagmolen achter Carelshaven. Al vroeg in de ochtend startte een groep bij de houtzaagmolen en een andere groep bij de Oelermolen. Bij elke molen werd gepauzeerd en gaven en deskundige uitleg over de historie en de werking van deze industriele monumenten. Bij de Oelermolen werden de deelnemers getrakteerd op koffie/ thee en gebak, gemaakt en geserveerd door de dames van de activiteitencommissie. De houtzaagmolen werd in 1771 gebouwd in opdracht van Carel George graaf van WassenaerObdam. Eerst werd gezaagd met windkracht, vervolgens stoom en tot 1975 met elektriciteit. Twickel nam toen de nieuwe houtzagerij in gebruik en de molen in slaap De Oelermolen wordt voor het eerst genoemd in 1334 als leengoed van de graven van Bentheim. In 1880 wordt Twickel eigenaar van deze toen nog dubbele olie- en korenmolen. De oliemolen werd omstreeks 1900 afgebroken. De Noordmolen (oliemolen) dateert uit de zeventiende eeuw, maar al enkele eeuwen eerder stood aan de overzijde van de beek een korenmolen. Deze is in 1825 afgebroken. De Noord- en Oelermolen worden draaiende gehouden door vrijwilligers. VAN DE VOORZITTER AUTEUR Gillis de Bruijn Waar zal ik het met u over hebben? Er is zoveel goed nieuws te melden in relatie tot Twickel. Allereerst het huwelijk van de bewoners van het kasteel. Twickel en Delden hebben op 7 juni voor het eerst in ruim anderhalve eeuw kunnen genieten van een huwelijk van bewoners van het kasteel. Roderick zu Castell Riidenhausen en Elisabeth Lotgeringtraden in de oude Blasius Kerk in het huwelijk. Het was een prachtige gebeurtenis volop beschenen door een welwillende juni zon. De staatssecretaris heeft een besluitgenomen over het trace voor de extra goederentreinen. Als het al gaatspelen, dan zullen de treinen worden geleid via het traject Deventer- Almelo. Delden en Twickel kunnen weer wat geruster zijn, maar het blijft politiek, dus laten we wel alert blijven. Twickel heeft een extra verbinding met Delden gekregen. Op 6 juni werd de nieuwe voetgangersbrug geopend door de commissaris van de Koning mevrouw Bijleveld. Hiermee is de eerste fase afgerond in het verkleinen van de barriere van de rondweg. Op vrijdag i augustus opende na ruim 7 maanden Carelshaven weer de deuren. Het gebouw is onder auspicien van de stichting Twickel gerestaureerd en heeft de horecabestemming behouden.Een jong paar heeft het aangedurfd de exploitatie op zich te nemen. De eerste reacties zijn over het algemeen positief. Op 5 September organiseerde onze vereniging samen met Twickel wederom de traditionele jaarlijkse Kasteeldag. Voor veel leden een belangrijke reden om lid te zijn. Voor diegenen die dit jaar niet tot de gelukkigen behoren rest een schrale troost; Twickel bestaat al vele eeuwen en wat is een jaar dan een relatief korte tijd…

pagina 18 zomer 2013

Van de voorzitter Een van de actuele zaken die de aandacht vragen, betreft de rondweg die Stad Delden scheidt van het landgoed Twickel. Elders in dit blad vindt u een bijdrage van de rent- meester hierover. Voor het bestuur van de VVT is de recon ­ structs van de rondweg het laatste hoofd- stuk in de strijd om onnodige aantasting van het landgoed Twickel te voorkomen dan wel tot een minimum te reduceren. De voorgenomen reconstructs brengt immers landgoed en Stad Delden optisch, maar ook feitelijk weer tot elkaar. De gedeeltelijke ver- dieping in combinatie met de bouw van drie nieuwe bruggen naast een versmalling en een andere opzet van de afslag naar de N741/N346 moeten dat bewerkstelligen. Een delegatie van het bestuur van de WT heeft contact opgenomen met de Stadsraad Delden en daar bepleit dat een maximale in- spanning moet worden betracht om binnen de gemeente en de Regio Twente voldoende politiek draagvlak te verkrijgen. De Stads ­ raad heeft ons zijn steun toegezegd. Uw bestuur zal in de komende weken haar uiterste best doen om in overleg met de betrokken partijen te treden en zo een bijdrage te leveren in de recent weer opge- laaide discussie. Wij zullen u via onze website op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Begin mei heeft in Belgie een ernstig onge- luk plaatsgevonden met een goederentrein geladen met chemicalien. Een dode en der- tig gewonden waren daarbij te betreuren. Zoals ik in mijn vorige bijdrage al vermeld- de, dreigt ook in Twente het goederen- vervoer over het bestaande spoor aanzien- lijk te worden uitgebreid. De vele extra goederentreinen zullen door vele dorpen en steden in Twente worden geleid over bestaand spoor zonder veel extra voor- zieningen. Waar dit toe kan leiden is in Belgie onlangs gebleken. De WT steunt de Actiegroep Goederen- vervoer Hof van Twente, opgericht om de uitbreiding van het goederenvervoer aan de kaak te stellen. Cillis de Bruijn Marcel Klieverik nieuwe bestuurder Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 13 maart 2013 is Marcel Klieverik toegetreden tot het bestuur van de Vrienden van Twickel. Ook is hij benoemd tot voorzitter van de activiteitencommissie. Hij wil zich de komende jaren inzetten voor het behoud van het landgoed in samenspraak met de Stichting Twickel, haar pachters en de Vrienden van Twickel. Marcel Klieverik bij de Noordmolen. Marcel is geboren op 19 februari 1949 in de Boeskoolstad Oldenzaal. Hij was 25 jaar werkzaam als controller en flnancieel directeur in de gezondheidszorg. Ook heeft hij een tiental jaren gewerkt bij gemeentes en intergemeentelijke samen- werkingsorganen. Sedert een aantal jaren verricht hij als consultant advieswerk- zaamheden. Van 1994 tot 2003 heeft hij namens het CDA deel uitgemaakt van de Hengelose gemeenteraad. Marcel woont in de wijk het Genseler, grenzend aan het landgoed Twickel. Bij vrienden zag Marcel het goed verzorgde Twickelblad liggen waarna hij zich in 2006 spontaan aanmeldde als lid van de vereni- ging. “Maar ook vanwege de jaarlijkse vriendendagen en het kasteelbezoek met de tuinen. Als goede ‘noaber’ zorg je toch goed voor je buren!”, verklaart Marcel. Naast ‘nordic walken’ met echtgenote Bly door de Twentse dreven, is het zingen in het Slavisch Byzantijnse Koor ‘Wladimir’ in Hengelo zijn grootste hobby. Ter afwisse- ling zingt hij – bariton – ook bij de Olden- zaalse Operette vereniging ‘Gasparone’ die onder zijn Siding in 2001 haar 50-jarig jubileum vierde. Als nieuwe voorzitter van de activiteiten ­ commissie werd hij direct ‘in het diepe gegooid’ tijdens de voorbereidingen van de Vriendendagen naar het klooster Frens- wegen en de Heerlijkheid Lage dit jaar. Marcel doorstond zijn ‘doop’ zoals het een goed bestuurder betaamt. Helmig Kleerebezem Agenda Zaterdag 24 augustus Fietsen langs Twickels boerenerven. Vrijdag 6 September Kasteeldag/bezoek. Woensdag 6 november Najaarslezing door Jan Haverkate en Aafke Brunt. Zaterdag 2 november Natuurwerkochtend Herfst.

pagina 19 zomer 2013

*9 J A A R G A N G 2 2 ZOMER 20I3 MttW Twickel ■3 JK ■’ V* » L. j ■ * ll "H ~"r : % •! trir rr. rr . { J :: t I 1 j TF irr rr rr De Vrienden van Twickel bijeen bij bet klooster van Frenswegen. Oproep Ook de Vrienden van Twickel gaan met de tijd mee. We willen u als lid graag per e-mail op de hoogte houden van onze activiteiten. Op den duur kunnen we dan onze ver- zendingen per gewone post reduceren. Dat bespaart portokosten en papier. Wij zouden het op prijs stellen als U uw e-mail adres aan ons ter beschikking wilt stellen. Dit kan natuurlijk per e-mail aan secretaris@vriendenvantwickel.nl of pen n i ngmeester@vriendenvantwickel. nl of via onze website: www.vriendenvantwickel.nl onderhet kopje ‘contact’. Velen gingen u al voor. Alvast onze hartelijke dank. Het bestuur Vriendendagen in het Craafichap De vrienden van Twickel bezochten op 18 en 19 april het klooster Frenswegen en de Heerlijkheid Lage, gelegen in het Craafschap Bentheim in de Duitse deelstaat Nedersaksen. Op beide dagen was het prachtig weer. Bij de Lutte gingen we de autoweg af om verder te rijden door het dal van de Dinkel, ddn van de weinig overgebleven meande- rende riviertjes in Nederland. Bij Denekamp passeerden we de grens met als eerste doel het klooster Frenswegen. Na genoten te hebben van koffie/thee met grote stukken taart werd het gezelschap in groepen rondgeleid door het klooster en de indrukwekkende gewelven. We werden deelgenoot gemaakt van ruim 600 jaar bewogen historic. Een historic die terug- gaat tot 1394. Nadat iedereen weer had plaatsgenomen in de bussen ging het richting Hofcafe Strot- ker voor een warme lunch. Vandaar was het slechts een korte rit naar de Heerlijkheid Lage. in 1642 aangekocht door de toenma- lige heer van Twickel, Johan van Raesfelt. Daar werd het kerkje bezocht, de dubbele waterradmolen op de Dinkel en het prach ­ tig aangelegde park met daarin de indruk ­ wekkende slotrui en het goed onder- houden ‘Herrenhaus’. In het witte kerkje uit 1687 werd een power- point-presentatie gegeven. De naast gele ­ gen waterradmolen is uniek omdat in edn gebouw zowel de bewerking van oliehou- dend zaad als van koren is ondergebracht. De beide waterraderen staan garant voor de aandrijving van dit vroeg industriele monu ­ ment. De uitgebreide rondleiding door het park was een schot in de roos. De dag werd afgesloten met koffie/thee en veel taart in het naast de kerk. In de bus hoorde ik een aantal keren de opmer- king: “In drie jaar heb ik nog niet zoveel taart gegeten als deze dag.” Helmig Kleerebezem Koffie- en theepauze in Lage.

pagina 18 winter 2013

Van de voorzitter Dit is al weer het laatste nummer van 2013. Tijd voor een kleine terugblik met een voor- uitblik naar 2014. Dit jaar vierde de Stich- ting Twickel haar 60-jarig bestaan. Hieraan werd door de stichting uitgebreid aandacht besteed. Uw bestuur heeft aan die festivitei- ten deel genomen (zie de foto in het 3e nummer). Namens de VVT heeft uw bestuur aan de stichting een cadeau aange- boden: de digitalisering van alle jaargangen van het Twickelblad met een zoekfunctie. De VVT heeft zich actief opgesteld in de discussies over aanpassingen van de Rondweg Delden. De actuele situatie vindt u op onze website, maar het lijkt er op dat onze inspanningen niet vergeefs zijn gebleken. De acties tegen uitbreiding van het goederenvervoer over het spoor door Twente hebben nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Er is nog geen definitief besluit genomen, maar we moeten alert blijven. De recente ontsporing van een goederentrein bij Borne lijkt enkele politici te hebben wakker geschud. Delden Klassiek heeft haar (kasteel)deuren mede geopend voor VVT-leden. Naar ik begrijp heeft een 50-tal leden van de mogelijkheid om de kasteelconcerten te bezoeken ge- bruik gemaakt. Komend voorjaar is er weer een nieuwe serie kasteelconcerten. In 2014 zal duidelijk worden of de onzalige plannen van de landelijke politiek inzake de uitbreiding van het goederenvervoer over de rails doorgang vinden. Spreekt u alien zich hierover uit, alle stemmen tellen. Komend jaar zullen op de websites van Twickel en van de WT digitaal alle jaargan ­ gen van het Twickelblad kunnen worden geraadpleegd. Tot slot roep ik iedereen die het landgoed een warm hart toedraagt en nog geen lid is van de Vrienden van Twickel op om lid te worden voor slechts € 19 per jaar en ons te steunen in het realiseren van onze doelen: behoud en ontwikkeling van de natuur- en cultuurhistorische waarden van Twickel. Wij organiseren regelmatig lezingen, excur- sies en activiteiten. U ontvangt 4 keer per jaar het prachtige Twickelblad en krijgt korting bij de Tuinen en Kwekerij de Border. Meer informatie vindt U op: www.vriendenvantwickel.nl. Nieuwe formule Kasteeldag Het Schijvenveld was de nacht ervoor nog eens extra drassig geworden door langdurige regenval maar toch kwamen op zaterdag 2 november 23 Vrienden van Twickel goedgemutst naar het natuurgebied om de handen uit de mouwen te steken. Na een welkom en uitleg door bestuurslid Andre Luttikhedde ver- spreidden we ons over het gebied om met zaag en knipschaar de heide te schonen van opslag van grove dennen, berken, eiken en vogelkers. In het middaguur zag het Schijvenveld er weer prachtig uit. Na het nuttigen van broodjes met kojfie of 1varme chocomelk ging iedereen voldaan huiswaarts. (HK) Op vrijdag 6 September hadden 219 Vrien ­ den weer de weg gevonden naar Twickel voor de jaarlijkse kasteeldag. Jarenlang gingen we via een lintroute door het kas- teel met in elke kamer een vrijwilliger van Twickel om uitleg te geven. Dit jaar was er gekozen voor een formule waarbij tien groepen onder begeleiding van een er- varen gids een rondgang maakten. Hier- door kwamen de deelnemers veel meer te weten over de geschiedenis en de rijke inventaris van Twickel en zijn vroegere bewoners. Ook kwamen we in vertrekken die voorheen niet te bezichtigen waren en omdat er vrijwel niets met koord was afge- zet, konden we veel dichter bij de prach ­ tige objecten komen. De readies waren zonder uitzondering positief en de nieuwe formule is voor herhaling vatbaar. Na af- loop kregen de Vrienden nog een drankje met een VvT chocolaatje aangeboden in de Oranjerie en kon er genoten worden van de tuinen. We danken de Stichting Twickel en de vrijwilligers voor de gastvrijheid. Helmig Kleerebezem Cillis de Bruijn

pagina 20 najaar 2013

Elise Elbert van erve Mollinkwoner deelt kaas uit. Fietstocht langs boerderijen Ruim honderd vrienden maakten 24 augustus een fietstocht over het landgoed waarbij de boerderijen Klein Hobbelink, Bokdam en Mollinkwoner werden bezocht. De ontvangst was hartelijk en de deelnemers kregen een goede indruk van het boerenleven in de 21-ste eeuw. Van de voorzitter Enkele weken geleden heb ik gesproken met de heer Jan Cramer, voorzitter van Delden Klassiek. Delden Klassiek organi- seert al vele jaren zondagmiddagconcerten in de Oude Blasius in Delden. Exclusief voor abonnementhouders worden 00k concerten in Kasteel Twickel gegeven. Deze kasteelconcerten van Delden Klas ­ siek zijn vanaf het komende concert- seizoen 2013-2014 00k toegankelijk voor de Vrienden van Twickel. VvT-leden beta- len € 25 per persoon met een maximum van twee kaarten per Vriend. De eerste kasteelconcerten zijn op 24, 25 en 26 Sep ­ tember. Verdere informatie vindt u op onze website. Leden van wie het emailadres bij ons bekend is, hebben hierover onlangs een mail ontvangen. De plannen voor extra goederentreinen zijn inmiddels in een beslissende fase ge- komen. Ik heb als voorzitter van de Vrien ­ den van Twickel gebruik gemaakt van de inspraakprocedure voor de MER rap- portage en mij uitgesproken tegen alle varianten. Immers bij elke variant worden dorpen en steden in Oost Nederland extra belast met een groeiende stroom goede ­ rentreinen. Komend najaarzal de staatsse- cretaris haar besluit nemen. Alertheid blijft dus geboden. Samen met de Stadsraad Delden heeft ons bestuur gesproken met twee wethouders van de gemeente Hof van Twente. Ons is verzekerd dat de gemeente volledig achter de plannen staat van architect Van Gessel voor de aanpassingen aan de Rondweg. Eind augustus zal de stuurgroep van het Pact van Twickel uitgewerkte voorstellen uitbrengen aan Provinciale Staten. Provin ­ cial Staten besluiten in najaar 2013 of de aanpassingen bij het groot onderhoud mogen worden gerealiseerd. Om extra druk uit te oefenen in deze fase van het besluitvormingsproces hebben wij besloten een brief te sturen aan het College van B&W van de gemeente Hof van Twente. Die brief kunt u binnenkort lezen op onze website. De brief is mede ondertekend door diverse organisaties in Delden. Het landgoed Twickel is onze steun waard, daarom hebben wij besloten stelling te nemen in deze twee kwesties die het land ­ goed “raken”. Andr6 Luttikhedde van erve Bokdam vertel- de gepassioneerd over Boeren voor Natuur en de daarbij behorende wetgeving. Moeder Rieki Luttikhedde was blij met het bezoek “Op zo’n dag kom je met diverse mensen in contact die anders voorbij fietsen of vlug iets kopen bij het stalletje aan de oprit van ons erf." Bij kaasboerderij Mollinkwoner werden de deelnemers deelgenoot gemaakt van de haken en ogen bij het maken van kaas. De deelnemers waren opgedeeld in vijf groepen maar deze waren nog te groot om de daadwerkelijke kaasbereiding in de kaasmakerij te kunnen tonen. “Jullie Agenda Zaterdag 2 november: Natuurwerkochtend van 9.00 -13.00 uur. Opgave via email: cie@vriendenvantwickel.nl Woensdag 6 november: Najaarslezing door Aafke Brunt en Jan Haverkate, auteurs van het nieuwe boek “Twickel”. Het boek is tijdens de avond te koop. Locatie: Cafe restaurant Hoogspel.aanvang 20.00 uur. moeten nog een keer terugkomen, maar dan in groepen van tien. Ik ontvang jullie met open armen”, verklaarde gastvrouw Elise Elbert. Op erve Klein Hobbelink ston- den de vrienden oog in oog met de koei- en in de stallen. Barend Truitman en zoon Walter vertelden volop over hun melkveebe- drijf. De fiets-Vrienden waren na afloop zeer tevreden over deze prachtige dag. Rikie Vos- sebeld, sinds ££n jaar lid van de Vrienden van Twickel, verwoordde het aldus: “Gezel- lig, indrukwekkend, voor herhaling vatbaar.” Helmig Kleerebezem We willen onze leden graag per email op de hoogte houden van activiteiten, zo- dat we portokosten en papier kunnen besparen. Wij zouden het op prijs stellen als u uw emailadres aan ons ter beschikking stelt. Dit kan via email aan: secretaris@vriendenvantwickel.nl of penningmeester@vriendenvantwickel.nl of via onze website: www.vriendenvantwickel.nl onder het kopje ‘contact’. Velen gingen u al voor. Alvast onze hartelijke dank. Het bestuur. Cillis de Bruijrt

pagina 16 winter 2012

Jubilerende VVT u/il meer jongere leden Met de blik gericht op de toekomst is het veertigjarig bestaan van de Vrienden van TwickeI getnerd. Meer dan tweehonderd belangstellenden waren in September te gast tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Oranjerie. Zij luisterden naar toespraken, bekeken een kortefilm over Twicke! en luisterden naar muziek van een ensemble van het Nederland Symfonieorkest. De jubileumbijeenkomst werd door ruim 200 mensen bezocht. Van de voorzitter Wij hebben in September bij de viering van ons jubileum niet alleen naar het verleden en het heden gekeken, maar juist 00k naar de toekomst. Hoe zal het landgoed er over veertig jaar uit zien en welke rol kan de VvT daar dan bij spelen. De wereld veran- dert, zo 00k Twickel. Van de 150 pachtboerderijen zijn er nog maar veertig waar geboerd wordt en dat aantal zal naar verwachting over tien jaar zijn gehalveerd. Het landgoed Twickel zal zich steeds meer ontwikkelen tot een natio- naal/regionaal parklandschap. Ook dan zal de VvT haar taken niet mogen verzaken, blijven werken aan bewustwording van de grote natuur- en cultuurhistorische waar- den van de landgoederen en gebouwen. Daarom bieden wij onze leden onder meer de mogelijkheid om eigenhandig met het landgoed kennis te maken, onder meer via de jaarlijkse Twickel werkochtend, dit jaar georganiseerd op 27 oktober. Namens ons bestuur was Andre Luttikhedde daarbij aanwezig om samen de klus te klaren. Hij heeft het stokje over genomen van Henk Dassen die deze ochtenden jarenlang met veel bezieling heeft georganiseerd. In het kader van het lustrumjaar werd er een fotowedstrijd georganiseerd met als thema “bedrijvigheid op Twickel”. Omdat de prijsuitreiking samen viel met onze lustrumviering op 15 September, hebben de foto’s maar twee weken in de Orangerie “gehangen”, vanwege de sluiting voor het publiek per eind September. Wij hebben met Twickel afgesproken dat deze exposi- tie in het voorjaar opnieuw te zien zal zijn, zodat een groter publiek hiervan kennis kan nemen. Ook voor de komende jaren zal een actieve opstelling van de VvT nodig zijn en die kunt u van dit bestuur verwachten. Een actieve opstelling houdt ook in dat wij op sterkte moeten komen en blijven. Zie in het vorige Twickelblad en op de website de oproep voor kandidaten voor het bestuur en de activiteitencommissie. Cillis de Bruijn Voorzitter Gillis de Bruijn constateerde dat de vereniging een bloeiend bestaand leidt, met tal van activiteiten voor de leden. Hij sprak de hoop uit dat de vereniging de komende jaren door kan blijven gaan met haar werkzaamheden. Een belangrijk streven is verjonging van het leden- bestand. “We moeten ons gaan richten op de jeugd. Het is heel belangrijk dat we die bereiken. Zij moeten er na ons voor zorgen dat dit prachtige Twickel nog generaties behouden blijft.” De WT wil dit bereiken door onder meer een lespakket voor basis- scholen te ontwikkelen. Ook refereerde De Bruijn aan de goede samenwerking tussen de VVT en de Stichting Twickel. Beide instellingen functioneren autonoom van elkaar met eigen verantwoordelijk- heden maar streven hetzelfde na. "Ons gezamenlijke doel blijft om Twickel te behouden in al zijn pracht.” Voorzitter Maurits van den Wall Bake van de Stich ­ ting Twickel refereerde in zijn speech aan de beginjaren waarin de activiteiten van de vereniging “met argusogen en enige onge- rustheid” werden bekeken door het toen- malige stichtingsbestuur. Maar in de loop der jaren zijn beide partijen, beseffende dat ze hetzelfde doel nastreefden, naar elkaar toegegroeid. “De vereniging is de wilde haren kwijt en de stichting is dyna- mischer, opener en communicatiever dan in de jaren zeventig”, vatte Van den Wall Bake samen. Hij riep de WT, in het bijzijn van gedeputeerde Hester Maij, op om als bondgenoot de plannen voor de versmal- Zie d van € 9,95 voor € 8,95 Deze heerlijke appelperencider van Twentse bodem en ambachtelijk gemaakt van Normandische appel- en perenrassen is uniek en smaakt heel goed als fris aperitief in de donkere dagen rond kerst. Leden van de Vereniging Vrienden van Twickel krijgen in de landgoedwinkel per fles i euro korting op de verkoopprijs.

pagina 17 voorjaar 2012

Dit is de laatste keer dat ik mij onder deze titel tot u kan richten: in de komende Alge- mene Ledenvergadering op 21 maartzal ik de stokjes resp. overdragen aan Cillis de Bruijn als voorzitter en Lucie Musterd als secretaris van de Vereniging Vrienden van Twickel. In dit bijzondere jaar 2012 waarin we ons 40-jarig bestaan vieren een uitgele- zen kans om als vernieuwde ploeg de handtekening te zetten! U leest er al over in dit blad. We hebben als vereniging in de laatste jaren een enorme groei doorgemaakt in het aantal leden, naar een niveau van bijna 1800. Door waarschijnlijk de barre econo- mische tijden en de vergrijzing hebben we in 2on veel opzeggingen gekregen. Ook hebben we de wanbetalers uit het bestand geschrapt. Dankzij de aanmelding van 100 nieuwe leden vormen de huidige ruim 1700 leden een stevige basis voor onze Vereniging. Opvallend hoeveel mensen, inclusief Vrienden, geen onderscheid zien tussen de Vereniging en de Stichting Twickel. De Stichting is verantwoordelijk voor haar eigen handelen. De Vereniging is auto- noom en dat is essentieel voor haar be- staansrecht. Wij gaan en willen het beleid van de Stichting niet verdedigen. Wei kunnen we de Stichting een platform bie- den en onze leden stimuleren kennis te ne- men van de cultuurhistorische waarden van het landgoed. Ook naar de buitenwe- reld toe (lees overheden) kunnen we zij aan zij het maatschappelijk draagvlak voor de natuur- en landschapswaarden van Twickel bevorderen. Een belangrijk punt van samenwerking is de realisatie van het Twickelblad. De afgelopen jaren is de orga- nisatie geformaliseerd en onder de bezie- lende leiding van Martin Steenbeeke ver- der geprofessionaliseerd. Tot slot is de website het afgelopen jaar rigoureus onderhanden genomen: niet alleen qua uiterlijk en lay-out, maar vooral “onder de motorkap”. We beschikken nu over een be ­ langrijk, modern communicatiemiddel waarvan de mogelijkheden bijna eindeloos zijn. Ik dank van hieruit mijn medebestuur- ders en de Stichting voor de goede samen ­ werking de afgelopen zes jaar en hoop u alien te zien op de ALV van 21 maart a.s. Foto’s maken daagt uit bewust te kijken naar wat er om je heen gebeurt. Dat is precies wat de Vrienden van Twickel willen bevorderen: open oog voor de cultuur en natuur- en landschapswaarden van het landgoed. In het jaar dat de Vereniging Vrienden van Twickel het 40-jarig bestaan viert, willen we Twickel met een fotowedstrijd als een levend landgoed in de schijnwerpers zetten. We kiezen voor het thema ‘Bedrijvigheid op Twickel’. Dit thema is te verbinden met het scala aan agrarische en ambachtelijke be- drijven op het landgoed, met het werk dat nodig is voor het behoud en beheer van het landgoed, met recreatieve en toeristische activiteiten, etc. We kijken uit naar veel verrassende en originele beelden. Foto maken kan namelijk iedereen: jong en oud, met je mobieltje of een dure camera. teur VW Hof van Twente en Roderik zu Castell, toekomstig bewoner van het kasteel, zal de inzendingen beoordelen. Met de ca. 40 verrassendste inzendingen wordt in September een fototentoonstelling op het landgoed samengesteld. Tijdens de officiele opening worden de prijzen uitgereikt. De winnende foto’s worden gepubliceerd in het winternummer van het Twickelblad. Een jury bestaande uit Bert Bertelink, vakfo- tograaf, Carlo ter Ellen, chef beeldredactie van de TC Tubantia, Lianne Niemeijer, direc- Foto kunnen worden ingezonden tussen 15juni en 15 augustus a.s. Voor nadere informatie: www.vriendenvantwickel.nl. Gezocht: redactiemedewerkers Twickelblad Wij zoeken enthousiaste leden die na- mens de VVT met enige regelmaat een bijdrage willen leveren aan de redactie van het Twickelblad. Het gaat zowel om suggesties voor de inhoud als om het daadwerkelijk schrijven van redactionele artikelen. Het Twickelblad verschijnt 4* per jaar en geeft informatie over historie, beheer en actualiteit van het landgoed Twickel in al zijn facetten. De redactie wordt gevormd door medewerkers vanuit de kringen van de Vereniging Vrienden van Twickel en de Stichting Twickel, die het blad gezamen- lijk uitgeven. Een professionele hoofd- redacteur is verantwoordelijk voor de eindredactie. Ben je in brede zin betrokken bij de ont- wikkelingen op en rond Twickel en heb je een vlotte pen? Stuur dan een mail naar secretaris@vriendenvantwickel.nl. Paul Koppen de Neve

pagina 18 voorjaar 2012

WT bundelt be boeren, burgers enouitenlui De Vereniging Vrienden van TwickeI viert dit jaar het 40-jarig bestaan. De VVT is voortgekomen uit de actiegroep die zich met succes verzette tegen een nieuwe provinciate weg tussen Almelo en Delden, de S23. Op 75 maart 2012 was het precies 40 jaar geleden dat Provinciate Staten van Overijsset een streep haalden door de aanleg. Ex-voorzitter Jan Haverkate van de Werkgroep Spaar Twicke! en de Vereniging Vrienden van Twicke! blikt terug. Jan Haverkate buigt zich over een plakboek vol historie. Het meegebrachte plakboek met foto’s en krantenknipsels uit 1972 roept herinnerin- gen op. “Ik ben niet zo’n iemand die veel bewaart", verklaart Jan Haverkate. Al bla- derend herkent hij steeds meer personen en gebeurtenissen in de strijd tegen de S23. Het moment dat hij op 15 maart 1972 voor het kasteel van Twickel, samen met de andere leden van de actiegroep, de ba- rones de hand schudt, staat hem nog le- vendig voor de geest. Eerder die dag waren Provinciale Staten van Overijssel terugge- komen op het besluit om tussen Almelo en Delden, deels over het grondgebied van Twickel, een weg aan te leggen. Nadat via postduiven het ‘nieuws’ vanuit het provin- ciehuis in Zwolle naar Twente was ge- stuurd, besluit de werkgroep de barones hoogstpersoonlijk op de hoogte te stellen. “Het was de eerste keer dat ik haar zag”, zegt Haverkate. “Ze kwam sowieso al niet veel buiten het kasteel en met onze actie had ze zich eerder niet bemoeid.” Groeiend milieubewustzijn Het verzet tegen de S23 begint begin jaren zeventig bij een groep natuurbeschermers, landbouwers en betrokken burgers. Deze verzameling ‘burgers en buitenlui’ vindt het ridicuul dat dwars door landbouwgron- den en bosrijke natuur, een weg wordt aan- gelegd. Niet alleen is er sprake van een grote aantasting van de natuur, 00k de kor- te afstand tussen de S23 en de Zuidelijke Bandweg Almelo -Enschede (de huidige A35) wakkert het actievuur aan. Deze nieu ­ we rijksweg zou 00k al voor de gewenste aansluiting op de Ai zorgen. “Het was ge- zien de tracekeuze gewoon een dom be ­ sluit”, zegt Haverkate over de S23. De Hengeloer, destijds student in Utrecht, sluit zich vanuit een “groeiend mileube- wustzijn” aan bij het protest. “Het was de tijd van het nieuwe rijkswegenplan, waarbij alles moest wijken voor de auto. Dat was de toekomst en zou garant staan voor eco- nomische groei. Maar door het opkomend natuurbesef rees er 00k verzet, bijvoor- beeld bij de aanleg van een snelweg in Amelisweerd en de Leidse Baan in het Groene Hart. In Twente kreeg de aanleg van deze weg mij in de greep.” Buitenparlementair Na een hoorzitting van provinciale Water- staat in Bornerbroek is de Werkgroep S23 een feit en voIgt een reeks van acties. Niet alleen worden politici bestookt met argu- menten; via onder meer het plakken van stickers, het maken van een protestlied en het inzamelen van handtekeningen wordt 00k de publieke opinie bei “Men betitelde de acties als ‘buitenparlementair’, wat een scheldwoord was. Het besluit was toch immers al genomen? Sommigen bur- gemeesters wilden ons niet eens ontvan- gen om een petitie in ontvangst te ne- men”, zegt Haverkate. Inspraak in ruimtelijke ordeningprocedures is begin ja ­ ren zeventig in Nederland nog niet goed geregeld en veel ervaring met actiecomites hebben overheden evenmin. Maar 00k door Twickel wordt de werkgroep aanvan- kelijk gezien als een “raar clubje", vertelt Haverkate. “Twickel richtte zich tot dat moment vooral op de economische levensvatbaarheid van het landgoed. Natuur was nog niet zo belangrijk en dan komt er opeens een club van buitenaf die zich beriep op het natuurbelang. Onze acties gingen dan 00k grotendeels langs de stichting Twickel heen.” Door ingrijpen van verkeersminister Willem Drees jr. 6n de druk vanuit de bevolking keren de provinciale politici uiteindelijk op hun schreden terug. De werkgroep is in het najaar van 1972 omgevormd tot de Vereniging Vrienden van Twickel. De statuten melden als doel- stelling “ …behoud, onderhoud en ontwik- keling van en de kennis omtrent het natuur en parklandschap Twickel en de aangren- zende natuurgebieden … “, maar in de praktijk overheerst het activistische karak- ter. “Ons eerste doel was het verdedigen van Twickel tegen acties van buitenaf. Wij hadden 00k het gevoel dat de stichting Twickel dat zelf onvoldoende deed. Wij gingen ons 00k verzetten tegen plannen van Twickel om de moestuinmuur te slopen en nieuwbouw van de rentmeeste- rij op de plek van de Paardenschuur. Dat heeft in de beginjaren best wel geschuurd, maar inmiddels denken beide partijen gelijk over het belang van natuur en landschap."

pagina 18 najaar 2012

Vrienden voor leven De Vereniging Vrienden van Twickel is in 1972 ontstaan uit het verzet tegen de aanleg van een geplande provinciate weg, de S23. Boeren, burgers en buitenlui wisten met een gezamenlijke krachtenbundeling te voorkomen dat de weg tussen Almelo en Delden zou worden aangelegd. Veertigjaar later vertellen vertegenwoordigers van de diverse geledingen hoe hecht hun band met de VVT en het landgoed is. Allereerst ‘buitenlui’ Wim en Monique Joostink uit Oele. Monique en Wim Joostink. “Tien jaar geleden zijn we hier komen wonen en direct lid geworden van de ver ­ eniging. De verbondenheid met Twickel is groot. We kopen bijvoorbeeld producten in de landgoedwinkel en halen hout bij de houtzagerij. We zijn geen pachters maar als we om ons heen kijken is alles van Twickel. Onze woonboerderij vormt als het ware een enclave en daarom is het voor ons belangrijk hoe het landschap er- uit ziet. Twickel onderhoudt het in onze ogen goed en houdt ongewenste ontwik- kelingen tegen.” “Als lid van de vereniging voelen we ons vooral donateurs. De jaarlijkse uitstapjes tijdens Vriendendag maken we wel altijd mee. Kastelen hebben onze interesse. We zijn vooral geinteresseerd in de historie van Twickel al bezoeken we 00k graag de moestuin of de tuinen. Die zijn prachtig. Als vrienden elders uit Nederland op be- zoek komen, nemen we ze altijd mee. Twickel heeft zoveel moois te bieden, maar als we moeten kiezen neigen we naar het kasteel. Een landgoed zonder kasteel mist iets. Wel is het jammer dat de kerstmarkten bij het kasteel niet meer worden gehouden. Dat was altijd gezellig.” “We zijn tevreden met wat de vereniging nu organiseert. Als Twickel steun van de Vrienden vraagt bij een actie, willen we die best geven. Maar het moet niet omgekeerd zijn. De Vrienden zijn er niet om op eigen initiatief in beweging te komen. We moeten de vereniging com- plimenteren met de verbeterde commu- nicatie richting de leden. Toen we tien jaar geleden het kasteel bezochten kregen we bijvoorbeeld een heel streng epistel met wat allemaal wel of niet was toegestaan. Die toonzetting is een stuk vriendelijker geworden.” Barend Truitman is agrarier op de Deldense Es. Hij is geboren en getogen op erve Klein Hobbelink, waar hij nu samen met zijn zoon en hun echtgenotes een melkveehouderij met 120 koeien runt. Truitman is ex- bestuurder van de pachterscommissie. "Ik weet niet meer precies wanneer ik lid ben geworden. Dat zal vlak na de oprich- ting geweest zijn. Ik kan me nog herinne- ren dat de paaltjes voor de S23 al in de grond stonden. Wij waren geen direct belanghebbenden tegen de aanleg maar het wel eens met het verzet. Wij zagen de noodzaak niet en achteraf was het 00k zinloos.” “Ik heb mij aangemeld omdat ik de kennis over agrariers binnen de vereniging tekort vind schieten. Ik denk dat er weinig leden weten hoe een boerenbedrijf werkt. Ik lees overal dat de vereniging belang hecht aan het behoud van de natuur- en cultuurhis- torische waarden van het landgoed, maar Twickel is voor mij meer dan cultuur en historie. Ik mis de agrarische waarde. Met Jan Haverkate.