Twickelbulletin pagina 6 18 1984

En gas? Wie kan ons uitleggen, waarom het nodig is gas uit de zee te halen alseronderSlochteren nogvoortientallenjarenaanwezig is? Gas uit zee is gevaarlijk voor deze zee en erg duur. En wat zal de reactie zijn van de andere landen, die aan de Waddenzee liggen als die zien met welke onverschilligheid onze overheid met dat gebied omspringt? Zulien zij hun normen ook niet ietwat bijsteilen? Het is een compromis, zegt de minister. Een compromis waartussen? Tussen de eis van de boeren om nog een groter stuk te krijgen en de pleidooien van de Waddenvereniging om er geheel van af te zien. Je zet iemand een pistoo! op de borst en eist duizend gulden. Is het een compromis als de eiser dan met honderd gulden genoegen neemt? En wat als de eiser over enkele jaren terug komt? Al deze compromissen betekenen, dat er steeds minder natuur over- blijft en er landbouwgrond bij komt. En waaraan hebben we het meeste behoette? Al met al mogen we zeggen, dat we van Den Haag niet zo heel veel mogen verwachten als het gaat om de keuze tussen natuurbehoud en economie. Hetzelfde mogen we verwachten van de 380.000 Volt leiding door het gebied van Twickel. leder weet, dat de leiding niet nodig is, maar de voorbereidingen gaan wel door. In stilte en haast onopgemerkt wordt er gewerkt tot het punt, dat je de zaak niet meer terug kunt draaien. Tot op de dag van heden heeft de Vereniging nog geen antwoord ge- kregen op zijn bezwaarschrift. Het enige, wat we weten is, dat het ver- deelstation dat gepland was bij de Oelerbrug daar niet komt. Maar dat weten we ook alleen maar van onofficiele zijde. Het bestuur van de vereniging heeft onlangs een vergadering gehouden met als gast de nieuwe voorzitter van de Stichting Twickel, de heer Van Heek. Het is niet de taak van de redactie een uitvoerig verslag van de bijeen- komst te geven. Wel een indruk. En we mogen zeggen, dat deze indruk erg positief is. Uit de gesprekken is de voorzitter naar voren gekomen als een man, die erg goed weet, wat hij wil. En ook als een man, die bereid is onze vereniging aile ruimte te geven. Tot slot kunnen we u de datum geven van de jaarvergadering. Die wordt gehouden op 10apriI a.s. Een persoonlijke uitnodiging zult u nog ont- vangen. En als allerlaatste onze bestewensen voor een spoedig herstel van onze penningmeesteresse Lide Jonckheer. Zij heeft zich onder doktersbe- handeling moeten stellen. We hopen haar gauw terug te zien. De redactie

Twickelbulletin pagina 6 17 1983

meente en provincie hebben ze ingeschakeld. Brieven aan Raad van Staten, gesprekken met ambtenaren en politici. Gamaareenskijken.Ondereen laagzand ligt het puin keurig begraven. Een rand er om heen en het is nu een paardespul. De oorspronkelijke weide is verdwenen, dehoutwal tussen weideen sloot ligt nu op gelijke hoogte met het erachter liggende terrein. Ondanks wetten, verordeningen, voorschriften, bestemmingsplannen en ondanks alle formules in zoveel politieke programma’s heeft de huurder of pachter van de grond precies gedaan wat hij in de zin had. Twee meter puin in de grond en …. zand er over. Er wordt gesproken over deregulering. Over het ietwat soepeler hante- ren van regels en voorschriften. Aan de Woolderbroekweg stonden twee overheden machteloos. Machteloostegenovereendergelijke ingreep in een agrarisch, maar ook landschappelijk zo mooi gebied. Machteloos omdat wettelijke mogelijkheden ontbraken. Wie de brieven leest, merkt hoe gemeente en provincie elkaar de bal toespelen. Als spelers die zelf geen kans zien te scoren. Ook op een ander gebied heeft de het bestuur van de Vrienden zich ge- roerd. De hoogspanningsleiding door delen van Twickel aan de zuidkant van het Twentekanaal. U weet, dat het bestuur een bezwaarschrift heeft in- gediend. Uit allerlei publicaties zou mogen worden afgeleid, dat de behoefteaandezeverbinding nieterg groot is. Er is een dalend stroom- verbruik in ons land. Er komt een verbinding met Duitsland om electri- citeit te importeren. Er komen warmte-krachtinstallaties in Twente. Dat de leiding er komt is wel vast. Het trace is nog niet vastgelegd, al- thans, het is nog niet bekend bij het bestuur van de Vrienden. Leukeberichtenzijn erook nog wel. Voor het eerst in zijn bestaan heeft onze vereniging meegedaan aan de tentoonstelling, die de Milieuraad elk jaar organiseert in de stadhuishal van Hengelo (O). Het thema was: Groen in de buurt. Suggesties werden gegeven om de eigen leefomge- ving wat leukerte maken. B.v het aanleggen van een geveltuintje. Maar ook, en daarom deden de Vrienden mee, werd er gewezen op het mooie, dat er nog is in onze buurt. Wat er nog aan natuur is en waard is te onderhouden te worden. B.v. Twickel! Enkele leden kwamen met de suggestie een bulletin te wijden aan de geschiedenis van Twickel en omgeving. Een goed idee! Wie daarvoor een bijdrage wil leveren, wordt hierbij alvast hartelijk uit- genodigd. Zend uwartikel of een aankondiging daarvan zo spoedig mo- gelijkaan het nieuwe redactieadres: C. v.d. Struik, Jacob Marisstraat 169, 7556 KE Hengelo (O). Deredactie

Twickelbulletin pagina 6 15 1983

door de ogen van vooral mevrouwV.d. Berg. De Latijnse namen rolden haar even vlot uit de mond als de Nederlandse en van elke zwam wist zij wel iets belangwekkends te zeggen. Gezellig was ook de maaltijd. Aardig was het te horen dat enkele men- sen, gelogeerd op Carelshaven, hadden gevraagd wat er toch aan de hand was. Na ingelicht te zijn besloten ze spontaan maar meteen lid te wordenengelijkmeeteblijveneten. Zoziejemaar! Nabuiten treden is toch nog steeds de beste reclame. En toen kwam het schoolreisje. Daar had het veel van. Platte boerenwa- gens met vrolijke mensen. En alles overstraald door de guile zon. Het bezoek aan een boerderij vol met technische apparatuur. Je weet niet precies wat je er bij moet denken. Zeker is het, dat de uitleg van de boer veel duidelijk maakte over de positie van de landbouwer in deze tijd. Meedoen of verdwijnen! Voor velen was toch wel het hoogtepunt van de dag het bezoek aan het kasteel. En inderdaad. Niemand zal teleurgesteld zijn in de ver- wachtigen. De kamers bevatten alles wat men zich van zo’n huis voor- stelt. Dat gevoegd bij de goede uitleg van de heer Brunt maakte het ge- heel tot een hoogtepunt van een dag, die geen dieptepunten had. Vaker doen zo’n ontmoetingsdag! Twickeldag doorH. Hartstra Wat een kostelijke dag is het geweest, die zaterdag 18 September toen we met zo velen in Twickel het 10-jarig bestaan van onze vereniging mochten vieren! Een dag om nog lang dankbaar op terug te zien. Alles werktemee: het prachtigeweer, deenthousiaste stemming van de deelnemers en niet te vergeten de voortreffelijke organisatie. En ieder kwam, al naar gelang van zijn of haar voorkeur en mogelijkheden, aan zijn trekken. Ik denk aan de heerlijke wandeling door het bos. Mijn vrouw en ik heb- ben in de loop der jaren ontelbare malen door Twickel gezworven. Nil kwamen we op plekjes waar we nooit eerder geweest waren. Maar ook de andere kanten van een dergelijk groot landgoed kwamen aan bod: het boerenbedrijf, de houtzaagmolen, het bezichtigen van het parkom het kasteel en de welkome gelegenheid om nu eens het kasteel van binnen te kunnen bekijken. Kortom: een z6er geslaagde dag! E6n wens tenslotte voor het bestuur: Wacht niet nog eens 10 jaar met het organiseren van een dergelijke dag.

Twickelbulletin pagina 11 15 1983

Een reactie van de Heeckerenschool uit Goor m.b.t. de natuurwandeling voor de schooljeugd Goor, 28-10-’82 Geachte Vereniging Vrienden van Twickel Wij, kinderen van klas 5a van de Heeckerenschool uit Goor, hebben het in de Twickelerbossen erg leuk gevonden. Het was een leuk uitstapje. We gingen met twee groepen op de fiets. Onderweg kwamen er twee valpartijen aan te pas. Maar verder ging alles goed. Het kasteel en de tuin waren erg goed onderhouden, en het was erg mooi om te zien. Wel vonden sommige kinderen het jammer dat we niet een kijkje in de tuin mochten nemen. De opdrachten waren erg goed bedacht, zoals die van de knobbel op de boom. Maar vaak wel erg moeilijk, bijvoorbeeld die vraag waarom het wegdek niet meer vlak was. Ook zij n we erg blij met de stenciIs over de geschiedenis van Twickel die we ontvangen hebben. Hartelijkdank voor alien: Karen en Natasja, namens de kinderen van de Heeckerenschool, klas 5 en 6. P.s. We hebben een stukje uit onze laatste schoolkrant over Twickel in de brief gedaan. Twickel Maandag 27 September gingen we naar Twickel. We vertrokken met 2 groepen, de eerste groep vertrok om 13.05 uur de tweede groep 5 minuten later. Daar aangekomen zetten we de fietsen aan de kant. We kregen ieder 3 blaadjes (aan elkaar natuurlijk) en een pen. Wezagenveel leukedingen zoals een eiken een beuk aan elkaar. En ook een grote steen waar iets op stond. Een eindje verder zagen we een steen waar iets in het Duits op stond. Op ons blaadje stond het in het Nederlands vertaald. De route was een grote route door het bos. We kwamen bij de fietsen uit en vertrokken weer. Onderweg hebben we nog een ijsje gekregen. We hebben het erg leuk gevonden en we hopen dat ze het volgend jaar weer doen. Chantal Huisstede5a

Twickelbulletin pagina 5 15 1983

Tien jaar vrienden van Twickel doorC. v.d. Struik En datmoest gevierd worden. Ontstaan indespannendedagenvan deS 23, isdevereniging gegroeid tot wat het nu is. Een schild voorTwickel, maar ook critisch volgend wat er gebeurt op het landgoed. Soms tegen het bestuur van de Stichting, vaak er mee samengaand. Maar steeds bedacht op het doel wat de stichtsterzich heeft gesteld. Zich heeft ge- steld ook in de geest van haar man, de laatste baron: het als natuurge- bied in het hart van Twente blijven bestaan van Twickel. De Statuten sprekendaaroverduidelijketaal. Zoduidelijkzelfs, dat deartikelen, die dit voortbestaan moeten garanderen, als onveranderbaar zijn opgeno- men. En dus feesten! Eerst donderdag 16 September de inleiding van O. de Bruyn over devraag: Wat iseigenlijkeen landgoed? Metdia’s, in de loop van velejaren verzameld doorenkeleoudere leden. Duidelijk was tezien en te horen, wat er is geweest en verloren, maar ook wat ons nog rest. En dat is toch niet zo weinig. Mogen de Vrienden van Twickel dat ook een klein beetje op hun conto schrijven? M.i. werd voor alle aanwezigen duidelijk, dat het exploiteren van een landgoed een zaak is waar veel kennis, maar ook veel liefde voor nodig is. Kennis van al de facetten, die mee spelen en de I iefde voor de natuur en al wat er mee samenhangt. Als ik zo in de vereniging rondkijk, dan geloof ik, dat beide aanwezig zijn. De mooiste dag was wel de zaterdag. Niet alleen door het weer. ’s Mor ­ gens een mooie mist, waar het bestuurslid de heer Klevering over op- merkte, dat we er dankbaar voor mochten zijn, want als de zon doorkwam, was het nog mooier in het bos dan anders. Sommige men- sen hebben degaveom overal nog een gouden rand aan te breien. Maar hij heeft gelijk gekregen! Het doorbreken van de zonnestralen was een bijzonder gezicht. De ochtendwandelingen waren prachtig. Dat groep A eerst nog diverse draadversperringen moest nemen, verhoogde alleen maar de animo. Toch, in alleernst, is het oppassen geblazen, dat op deze manier geen openbare paden stilletjes in het boerenland gaan verdwijnen. Als ieder terugschrikt voor draad en denkt, dat het verboden toegang is, wordt zo’n pad ongemerkt bij een akker aangeploegd of bij een weide getrok- ken. En het zijn juist deze smalte paden door het boerenland, die zo prettig en rustig te gaan zijn. Ook werd tijdens deze wandeling weer de stelling bevestigd, dat, wie meerweet van de natuur ook meerziet. Vooral de mensen, dieeigenlijk nooit verderzijn gekomen dan ”op een mooie paddestoel rood met witte stippen” was het een verrassing zoveel soorten te zien. Zien dan wel

Twickelbulletin pagina 12 11 1981

TWICKEL… geen voer voor straat-democraten. door W. Clay De vrienden van Twickel zijn van geboorte… straat-democraten: In 1972 is het Twentse volk te hoop gelopen om te demonstreren en te protesteren tegen de aanleg van een autoweg, een snelle verbinding, dwars door het natuurgebied Twickel. Heren, boeren en burgerlui waren het roerend eens: dit was een dwaas plan van deskundigen. Wat brengt protest-voerders tezamen voor een actie? Weerzin tegen nieuwe technische werken, die bedenksels van bedrijvige deskundigen voor wie het nooit eens avond schijnt te worden. Angst voor een toekomst, die voor steeds meer mensen somberder wordt, alle gerust- stellende verzekeringen door hoog-gezeten deskundigen ten spijt. De blunders van eergisteren, gisteren en vandaag hebben de geloof- waardigheid van ’’mensen die het kunnen weten” aangetast. De kennis en het inzicht van ’’knappe koppen” blijken beperkter dan de gewone man, de leek eertijds vermoedde. Een samenleving evolueert: eind vorige eeuw is het verschijnsel ar- beidsstaking tot bloei gekomen en tenslotte gesanctioneerd en vastge- legd in een stakingsrecht. Sinds een tiental jaren signaleren we in de samenleving nieuwe vormen van actie: kraken van woningen, demon- stratieve bezettingen door studenten en andere specifieke dwarslig- gers, blokkeren van rij- en vaarwegen door boeren en vissers. Deze straat-democraten van vandaag krijgen hun plaats in de geschiedenis van de mensen van morgen. Rond het jaar 2000 zal worden vastgesteld of deze lieden onze samenleving hebben behoed voor noodlottige ont- wikkelingen of dat zij moeten worden gerekend tot de straat-schuimers van de 20-steeeuw. Pas dan zal ook kunnen worden geoordeeld over de deskundigheid van de technocraten van nu. Voorlopig lijkt het be- staansrecht van beide groepen gewaarborgd in een wereld met steeds ingewikkelder problemen, die steeds moeilijker bestuurbaar wordt. Zijn de vrienden van Twickel een actie-groep? Het antwoord luidt on- dubbelzinnig: nee! De doelstelling stemt overeen met die van de Stich- ting Twickel en is gericht op het behoud van flora en fauna van het na- tuurreservaat Twickel. Hiermede is echter het laatste woord nog niet gesproken. Uit publikaties en opmerkingen tijdens vergaderingen ont- staat de indruk dat de Vrienden een zeer verschillende status krijgen toegewezen, varierend van een orgaan ter assistentie van het Stich-

Twickelbulletin pagina 8 5 1977

Nogmaals: het service-flat 1 U zult waarschijnlijk een beetje vreemd hebben opgekeken ® toen u hoorde dat onze vereniging tot tweemaal toe een be- 5 ® zwaarschrift heeft ingediend tegen de bouw van een service® flat voor bejaarden in Stad Delden. Misschien dacht u: wat® hebben die Vrienden van Twickel daarmee te maken? Laten ze® zich met plantjes en vogeltjes bezighoudep en de huisvestii® van bejaarden overlaten aan de overheid. Natuurbescherming en bejaardenbeleid hebben toch niets met elkaar te maken? 3 Voordat we die vraag beantwoorden, eerst even de feiten vai de afgelopen maanden op een rij. Op 14 maart 1977 legde he! gemeentebestuur van Stad Delden een bouwplan ter inzage vai een service-flat voor bejaarden met ongeveer 70 wooneenhedl dat door de Exploitatiemaatschappij Extercate uit Delden g< bouwd zou worden aan de Muldersweg dichtbij het Esmolen-vi! duct over de rondweg, aan de rand van de Deldeneres. Op dat stuk grond was oorspronkeli een weg-restaurant gedacht, maar toen in 1973 de provinciale weg S-23, die zo ongeveer op die plaats had moeten uitkomen, niet doorging, bleek daf niet haalbaar. Een service-flat leek een aantrekkelijk al– ternatief. Er was alleen een probleem. In het bestemmings- plan Mulderweg dat voor dat gebied gold, stond dat de be- bouwde oppervlakte niet meer dan 30% van het bouwperceel mocht bedragen, terwijl voor het service-flat 70% nodig was om een rendabele exploitatie mogelijk te maken. Maar bestemmingsplannen kunnen worden veranderd en daartoe bood het beroemde en beruchte artikel 19 van de wet op de ruimtelijke ordening het gemeentebestuur van Stad Delden de mogelijkheid. Dat artikel houdt in dat b en w, vooruitlo- pend op de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan, een wijziging van het geldende plan kunnen doorvoeren. Het be- stuur van onze vereniging ging daartegen in beroep bij het provinciale bestuur. Niet omdat wij iets tegen bejaarden zouden hebben-zoals b en w van §tad Delden hebben gesug- gereerd- maar omdat we vreesden dat de bouw van het service flat, dat heel duidelijk een boven-lokale functie zou krij- gen, zou leiden tot het versneld volbouwen van de nog over- gebleven groene ruimten binnen de gemeente. Omdat daarbij overwegend landbouw- en natuurgebieden van Twickel in het geding waren, meenden wij daartegen in beroep te moeten s gaan.


Twickelbulletin pagina 13 1 1976

binnen Twickel geen plaats meer is en dat zij kan blij- ven voortbestaan zolang de overdekte manege in de omge- ving van de zijtak van het Twentekanaal nog niet gereed is. Het centrale bosgebied zal geheel worden gereser- veerd voor de z.g. stille dagrecreatie, d.w.z. voor wan- delaars en fietsers. PORTRET VAN DE NiEUWE VOORZITTER Op de komenae jaarvergadering van de Vereniging Vrienden van Twickel zullen de leden een nieuwe voorzitter moeten kiezen. Het bestuur meent een zeer goede kandidaat te hebben gevonden in de persoon van dr. W. Clay te Delden. De heer Clay woonde vanaf September vorig jaar regelmatig bestuursvergade- ringen bij, zodat hij inmiddels goed ingevoerd is in de problemen waarmee de vereniging te maken heeft. De be- stuursleden hebben hem in de afgelopen maanden leren kennen als een bekwaam en prudent bestuurder met een brede visie op de taak van de natuurbescherming in onze samenleving. Om ook de leden van de vereniging met hem kennis te laten maken, volgt hier zijn portretl V y Wim Clay werd in 1931 in Vogelenzang (gemeente Bloemendaal) geboren. Hij.deed in 1958 staatsexamen HBS waarna hij aan de rijksuniversiteit te Leiden medicijnen ging studeren. Hij was een geengageerd student die zich niet alleen snel de problemen van zijn vak eigen maakte, maar zich ook ver- diepte in algemene zaken. Zo hield hij zich bezig met pro ­ blemen als de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor jongeren uit minder draagkrachtige milieus, studiebeurzen en studieloon. Over die toentertijd actuele vraagstukken schreef hij ondermeer in de Nieuwe Rotterdamsche Courant uitvoerige artikelen. Verder had hij als vertegenwoordiger van de niet-georganiseerde studenten zit;ting in de univer- siteitsraad, waarin hoogleraren en studenten met elkaar van gedachten wisselden over beleidszaken. Toen hij zijn art- senstudie in 1965 had voltooid, zocht hij een werkkring


Twickelbulletin pagina 3 1 1976

TEN GELEIDE De vereniging Vrienden van Twickel werd opgericht in 1972 ruim een half jaar nadat de werkgroep Spaar Twickel zijn actie tegen de aanleg van de S-23 van Almelo naar Delden met succes had beeindigd. Tussen de ontbinding van de werk ­ groep en de oprichting van de vereniging bestond een duide- lijk verband. De ontwikkelingen rond de S-23 hadden duide- lijk aangetoond dat er ruimte was voor een groep uit de be- volking die zich met het bestuur van de stichting Twickel inzette voor het behoud van het landgoed Twickel. Vanuit die achtergrond werd de vereniging Vrienden van Twickel op ­ gericht. De omzetting van de werkgroep Spaar Twickel in een verenigingsvorm had consequenties voor het beleid en de or- ganisatiestructuur. Kleine groepen met beperkte taakstel- 1ingen kunnen in het algemeen werken volgens methoden van improvisatie en mondelinge afspraken. Hun leden, die alien werken aan de verwerkelijking van een beperkt doel, kennen elkaar meestal persoonlijk en zijn in het algemeen redelijk goed geinformeerd over elkanders activiteiten. Met een ver ­ eniging die zich ten doel stelt meer dan een belang te be- hartigen, is dat anders. Het bestuur moeten taken formule- ren en een werkprogramma opstellen waarbij zoveel mogelijk leden betrokken kunnen worden. Tegelijkertijd moet het be- wuster dan een actiegroep kontakt onderhouden met de leden, juist omdat zij door een gebrekkige communicatie van de activiteiten van het bestuur kunnen vervreemden. Op dat punt nu is de vereniging Vrienden van Twickel aangekomen. Zij is de afgelopen jaren van een kleine groep uitgegroeid tot een vereniging van ongeveer 300 leden. Velen van hen kennen elkaar niet of nauwelijks en weten niet wat de ver ­ eniging doet. Vandaar dat het bestuur het moment gekomen acht een lang gekoesterde wens uit te voeren: de uitgave van een eigen verenigingsorgaan. Dit blad, dat in beginsel driemaal per jaar zal verschijnen, is in de eerste plaats bedoeld-om de band tussen de leden te versterken door de activiteiten van het bestuur in bredere kring bekend te ma- ken. Verder is het opgezet om de leden directer bij het bestuursbeleid te betrekken en vaker een beroep te kunnen doen op hun medewerking bij de uitvoering van verenigings- taken. U zult in dit blad in de eerste plaats informatie vinden over zaken en problemen die in de vergaderingen van het dagelijks bestuur onderwerp van gesprek zijn geweest.

pagina 6 zomer 2014

Vereniging Vrienden van Twickel werkt aan profilering Meerofandere activiteiten organiseren? De barricaden beklimmen? Streven naar meer en vooral jongere leden? In de afgelopen jaren is de Vereniging Vrienden van Twickel meer dan eens geconfronteerd met de vraag ofde koers bijgesteld moet worden. Voorzitter Gillis de Bruijn en penningmeester Eduard van Emmerik plaatsen namens bet dagelijks bestuur piketpalen. Secretaris Lucie Musterd was verhinderd. auteur "Geregeld vragen wij ons als Martin Steenbeeke bestuur ook af wat ons doei is" zegt voorzitter Gillis de actueel Bruijn. "Wezijn veertigjaar geleden weliswaar ontstaan als actiegroep maar zitten al weer heel wat jaren overwegend op een lijn metde StichtingTwickel. En waar overal in het land vriendenverenigingen in stelling worden gebracht om fondsen te werven, is daar bij Twickel geen behoefte aan. Wij willen, zoals iedereen op onze website kan lezen, bijdragen aan het behoud van Twickel en via activiteiten de kennis overde waarde van het landgoed verspreiden." Dat gebeurt hoofdzakelijk door het organiseren van excursies en lezingen en het uitbrengen van hetTwickelblad, samen met de Stichting Twickel. blad is een belangrijke motivatie om lid te zijn en fungeert als pin’ tussen vereniging en stichting", verduidelijkt penningmeester Eduard van Emmerik. Het actiegehalte van de jaren zeventig mag dan plaats hebben gemaakt voor een cultuur-educatieve inslag, de WT roert zich nog weldegelijk in maatschappelijke discussies. "Al kennen we als kleine speler onze rol", zegt De Bruijn. "Bij de aanpassing van de Rondwegin Delden hebben wij weldegelijk onze inbrenggehad. We hebben samen met de Stadsraad Delden en het bedrijfsleven de gemeente min of meer wakker geschud en met name gepleit voor aanpassing van het westelijk deel van de Rondweg in de omgeving van de Markstraat en Molenstraat. Ook hebben we ons achter het protest van de Deldense actiegroep tegen de toename van het goederenvervoer geschaard." De WT-leden komen tweemaal per jaar belangeloos actie op het landgoed. Dat is tijdens de natuurwerkochtenden in het veld en bij een pachtbedrijf dat enige helpende handen kan gebruiken. Het streven om ook activiteiten voor de jeugd te gaan organiseren, is niet van de grand gekomen. De Bruijn: "We moeten ons erbij neerleggen dat vooral ouderen geinteresseerd zijn in cultuur en historie en daarnaast organiseert de Stichting Twickel ook al activiteiten voor de jeugd." De achterban is in vergelijking met vijftien jaar geleden verdubbeld naar ruim 1700 leden, maar een zo groot mogelijk aantal leden is geen doel op zich. De afgelopen jaren is er sprake van stabilisatie. Er is wel sprake van een verversing (tegenover 100 afhakers staan jaarlijks 100 nieuwkomers), maar de forse groeispurt is tot stilstand gekomen. Het baart het bestuur geen zorgen, al wordt dit jaar wel aan de leden voorgesteld om de jaarlijkse contributie per 2015 met drie euro te verhogen. "Dat is jaren niet gedaan terwijl de kosten wel zijn gestegen”, verduidelijkt De Bruijn. "Om de kosten te spreiden, hebben we er niets op tegen als er meer leden bijkomen”, voegt Van Emmerik er aan toe. Hij heeft het ledenbestand geanalyseerd en daaruit blijkt dat het overgrote deel (circa 1400) van de leden woonachtig is in Twente, en dan met name in Delden, Borne en Hengelo. De overige leden wonen verspreid overde rest van Nederland (circa 300) en in het buitenland (10). "De conclusie is dat we hoofdzakelijk een lokale vereniging zijn. We vragen ons wel af of we ons niet ook meer moeten richten op de gebieden buiten Twente waar Twickel ook landgoederen bezit”, zegt Van Emmerik. Het bestuur van de Vrienden werkt de laatste tijd hard aan de profilering. Zo is de website gemoderniseerd en moet deze, naast het Twickelblad en de periodieke elektronische mailing,