Twickelbulletin pagina 3 20-7 1986

Twickel actueel a. Bij het schrijven van deze bijdrage aan het laatste Twickelbulletin van dit jaar, razen de novemberstormen over Twickel om de laatste bomen schoon te vegen. Een jaar waarin de natuur zich zeer verrassend heeft gemanifesteerd. Ondanks de droogte gaf het bos dit jaar een beter aanzien dan de voorgaande jaren en daarmee lijkt de vitaliteit ervan weer te zijn toegenomen. Helaas heeft de storm van 20 oktober nogal wat schade aangericht aan de volwassen bomen, en heel wat ogenschijnlijk sterke exemplaren op Twickel zijn gevallen. Als jedan bij zo’n gevallen zware beukstaat ervaar je de kwetsbaarheid van het oudere parkbos en wordt nog eens duidelijk hoe relatief klein zo’n wortelgestel is van een volwassen boom. Zou de relatief lage grondwaterstand in deze zeer droge zomer ook van invloed kunnen zijn geweest op de sterkte van het wortelgestel? Een duidelijk antwoord zal wel moeilijk te geven zijn, maar toch lijkt mij dat de oude bomen wel gevoelig zijn voor sterke schommelingen in de grondwaterstand. Met de Gemeente Ambt Delden hebben we een onderhoud gehad over de toestand van de wegbermen langs dat deel van de Rijssen- seweg dat nog uit een zandweg bestaat. Wij hebben geprotesteerd tegen de wijze waarop de Gemeente deze wegbermen tussen de laanbomen heeft afgegraven ten behoeve van een betere ontwate- ring van de weg. Het ontgraven tot op de wortels van de bomen, zodat deze over grote lengte bloot zijn komen te liggen getuigt naar onze mening van weinig milieuvriendelijk begrip en inzicht, ook al worden ze naderhand nog weer met zand toegedekt. Zoiets mag toch niet meer voorkomen in 1986, in een Gemeente, die er terecht trots op is een groene gemeente te zijn. Jammer voor de laanbomen, jammer van de zeer oude bermvegetatiedieverloren is gegaan. Het onnodig schade toebrengen aan het milieu is altijd extra spijtig. b. De stand van zaken m.b.t. het Rikkerink is nu zo, dat zowel de Gemeente Ambt Delden als de I.S.T. wachten op de uitspraak van de Raad van State aangaande het bezwaarschrift van de om- wonenden dat gaat over het brengen van het tijdelijk te storten vuil. Dit brengen is in januari van dit jaar beeindigd en volgens de overeenkomst tussen de I.S.T. en de Gemeente Ambt Delden zou al het tijdelijk gestorte vuil voor 31 december van dit jaar weer zijn afgevoerd naar de nieuwe stortlocatie in de Boldershoek. Han- gende de uitspraak van de Raad van State is hiermee nog niet begonnen, wel staat er geld voor op de begroting van de I.S.T. voor

Twickelbulletin pagina 6 20-3 1985

d) Het schoningswerk op de natuurterreinen is met de rentmeester besproken. Over de plannen zult u in het volgende bulletin meer kunnen lezen. Namens het bestuur D. van Ittersum De Kosterskamp 29 7491 KR Delden Voorzitter De vrienden op stap Nauwelijks anderhalve maand lid van Ver. ’’VRIENDEN VAN TWICKEL”, of de eerste uitnodiging ligt al bij mij in de bus. Zaterdag 7 September zal er een bezoek gebracht worden aan ”Het bezoekerscentrum S.B.B.” gelegen op de Noetselerberg te Nijver- dal. De bedoeling daarvan is een inzicht te krijgen hoe men hier te werk gaat met het ontvangen en begeleiden van de duizenden bezoekers, die hier met de regelmaat van de klok komen. Het landgoed ’’Twickel” wordt ook hoe langer hoe meer bezocht en daar ontbreekt het schijnbaar (nog) aan goede voorlichting. Het bestuur van de Ver. V.v.T. heeft dit bijtijds ingezien, vandaar deze reis naar Nijverdal, waar men reeds zeer ver gevorderd is met dit probleem. Ongeveer een zestigtai leden had gehoor gegeven aan deze oproep en zo konden wij punktueel 9 uur vertrekken van ”De Kolk”. Even een eindje de Langestraat af en toen, tot grote verbazing van een ieder, richting Bentelo. Het bestuur wilde ons kennelijk verrassen met een extra kleine rondrit door het mooie Twenteland, alvorens de Holterberg werd op- gereden. De chauffeur van de O.A.D. Willem de Witte, stelde zich even voor en bracht met het bekende chauffeurspraatje, de stemming er al direct aoed in. Aansluitend nam de heer Klevering de honneurs waar. Vele tips werden er onderweg gegeven voorwat de natuur en be- zienswaardigheden betroffen. Nou, dacht ik bij mijzelf, die meneer Klevering weet er wel wat van af. Voortreffelijk werk”. t Werd langzamerhand tijd voor de koffie en men kon van de ge- zichten aflezen, dat men blij was bij ”De Wielen” te kunnen uitstap-

Twickelbulletin pagina 3 20-3 1985

Van de redactie U hebt een nieuw nummer van het Twickelblad in handen. Nu weer een meer gevarieerde inhoud. Het vorige was sterk gericht op het verleden. Nu houden we ons bezig met actuelere zaken. Nog even een terugblik toch. En wel naar de grote gebeurtenis deze zomer op het kasteel. Het afscheid van de heer Brunt ais rentmeester. Het is maar weinigen gegeven dit mee te maken in zo’n omgeving. En, het moet voor hemzelf toch wel het hoogtepunt zijngeweest, met zo’n Koninklijkeonderscheiding. Graag hadden we hem nog eens aan het woord gelaten in dit nummer, maar hijzeif vond het zo genoeg. Wel, al is het dan niet meer in dit blad, dat zijn naam op Twickei nog vaak genoemd zal worden is zeker. En dan kunt u in dit nummer iets lezen over de ideeen van gedachten van de nieuwe rentmeester. Uit de contacteh, die het be- stuur van de Vrienden met hem heeft, is gebleken, dat ook hij oog heeft voor de diverse belangen, die op Twickei wel eens willen botsen. Het bestuur gelooft, dat de moeilijke taak van rentmeester in vertrouwde handen is gebleven. De Twickeler Heren draven nog even op in een terugblik. Wie er geweest is, weet dat de tentoonstelling een groot succes was en nog is, want hij staat nu aan de andere kant van het land. In Wassenaar. Over onze laatste Twickeldag schrijft ons lid, de heer Berghuis. We nemen aan, dat elke deelnemer het met hem eens zal zijn: Het was een goede dag. Hiermee is het bestuur een traditie begonnen, die doorgezet moet worden. We zijn eigenlijk benieuwd wie van de leden last heeft gehad van de afsluiting van de weg Borne-Delden. In ieder geval is er een discussie geopend over deze verbinding. Wil iemand reageren? Graag! Een zaak, die niet in dit nummer ter sprake komt is de 380KV lijn. Er mag verwacht worden, dat de minister over niet al te lange tijd een beslissing zal nemen over het trac6. U weet, dat Twickei en het bestuur van de Vrienden een bezwaarschrift hebben ingediend. Dat van de Vrienden al wel een paar jaar geleden. Een reactie is er nooit op ontvangen. Nu is er een werkgroep Landgoederen, die nog een laatste poging doet, de minister van het ongelijk van zijn adviseurs te overtuigen. Lukt dat niet, wel, dan zien we het wel weer. Opruimen zoveel hecta- ren natuurgebied. In naam van? Ja, wat anders: de economie. De redactie

Twickelbulletin pagina 4 20-2 1985

dhr. D. Klevering dhr. J.K. Rauwerda dhr. G.J.H. Seppenwoolde dhr. J. Voorthuis bestuurslid bestuurslid bestuurslid bestuurslid We zijn nu weer regelmentair met een oneven aantal bestuursleden. Alhoewel op de jaarvergadering al het nodige is gezegd over het vertrek van de heren Biekkenhorst en Semler lijkt het mij toch goed ook hier de heren nogmaals dank te zeggen voor al datgene wat zij, ieder op zijn eigen wijze, aan de vereniging hebben bijgedragen. De heer Semler heeft vanaf het pride begin van de vereniging, en reeds daarvoor zich met overgave ingezet voor het natuurbehoud opTwickel. In het bestuur heeft hij nimmer aflatend de vinger op de zere piek gelegd als hij meende dat de natuur in de verdrukking kwam. Relaterend aan zijn staat van dienst zijn de meesten van ons nieuw- komers. Gelet op zijn grote verdiensten voor onze vereniging prijst het bestuur zich gelukkig dat de algemene ledenvergadering er unaniem mee in kon stemmen om de heer D. Semler tot erelid van onze vereniging te benoemen. Wij hopen hem als erelid nog vaak in onze bestuursvergaderingen te kunnen begroeten, en kennis te nemen van zijn onversneden visie op het natuurbehoud van Twickel. Ook wil ik de scheidende voorzitter de heer G.J.H. Seppenwoolde hartelijk danken voor zijn inzet de afgelopen drie jaar voor onze vereniging. Als kenner van de Twentse bestuurderen en hun functioneren heeft hij ”onze” boodschap altijd helder en duidelijk weten over te brengen, wat hem niet altijd in dank is afgenomen. Gelukkig blijft de heer Seppenwoolde ondanks zijn drukke werk- zaamheden, wel als bestuurslid actief in onze vereniging. Tenslotte een woord van dank aan het scheidende bestuurslid de heer H. Biekkenhorst voor zijn bijdrage aan de vereniging in de af ­ gelopen drie jaar. Zijn praktische visie vanuit de doorgaans wel ingelichte landbouw- kundigen hebben verhelderend gewerkt op het bestuur. Nu u dit exemplaar van het Twickelbulletin onder ogen hebt, heeft het afscheid van de rentmeester de heer ir. C. Brunt reeds plaatsge- vonden op 23 mei j.l. In het volgende bulletin zal een vraaggesprek naar aanleiding van

Twickelbulletin pagina 8 20-1 1984-1985

Twickeldag 1984 ”Een nieuwe herfst, een nieuw geluid, een excursie voor de leden!” zo luidde de uitnodiging van ons bestuur aan haar leden voor de op zaterdag 29 September te houden excursie. Nou, dat is dan voor de ongeveer 90 deelnemers een in alle op- zichten zeer geslaagde dag geworden. De weergoden waren ons die dag goed gezind, zodat we omstreeks 9 uur in een zonnige stem ­ ming van De Kolk in Delden konden vertrekken. De 2 geriefelijke reisbussen van Ter Beek-Tubbergen volgden de landschappelijk mooie route via Borne langs Het Mollenven, Het Stift Weerselo en de havezate Everloo naar Singraven, waar tegen 10 uur in het res ­ taurant bij de watermolen voor ons een koffie ’’expresso” werd ge- serveerd. Want 10 minuten later begaven wij ons al naar de haveza ­ te Singraven om hetzij eerst met jachtopziener Kuipers een wande- ling door het park en de oude moestuin te maken hetzij in kleine groepjes veel schoons in het interieur van het huis te bezichtigen en te bewondpren. Na een uur werden de rollen omgekeerd. De naam Singraven, hetgeen ’’Grote graven” betekent, wordt al in 1380 genoemd. Hiermee werd niet de Dinkel bedoeld, maar de ”Om-

Twickelbulletin pagina 4 13 1982

In het vorige nummer hebt u kennis kunnen maken met drs. O. de Bruijn. In december 1980 werd hij in het kadervan de Regeling Tijdelijke Arbeidsplaatsen aangesteld om inventarisatie-werkzaamheden bij Twickel te verrichten. Deze werkzaamheden kunnen in de toekomst dienen als onderbouw voor een nader uit te werken integraal beheers- plan voor het landgoed Twickel. Een plan, dat niet alleen veel onderzoek vereist, maar vooral overleg vraagt met veel mensen. Deze contacten kunnen alleen leiden tot positieve resultaten als begrip getoond wordt voor ieders probleem; als er een vertrouwensbasis aanwezig is. We mogen na 1 jaar constateren, dat de heer De Bruijn daarin geslaagd is!. Het bestuur vindt het bijzonder prettig u mee te delen, dat de arbeids- overeenkomst met de heer De Bruijn tot mei 1982 verlengd is. Samen met bestuur, overheden en anderen zal naar wegen gezocht moeten om aan dit belangrijke werk een meer definitieve vorm te geven. De vuilstort’t Rikkerjnk blijf.t>een ; nrioeilijke en duistere zaak. Ook na (prettige) gespreklieh met B ; ;en W. van Ambt-Delden en Gewestge- commiteerde de heer Henneberke zijn onze twijfels niet minder gewor- den. Enkele opmerkingen: a. Het lokatie-,onderzoek van het Gewest Twente is door de meerder- heid van Gewestraadsleden van de tafel geveegd. Kosten f 500.000,- (afval dus). Dezeafwijzing geschiedde niet, omdat het rapport niet degelijkvan opzet zou zijn, nee, de uitkomst was niet overeenkomstig hun ideeën: Groeps/Financiële belangen leidden tot allerlei po- litieke lobbies. b. Alle rapporten, die het Gewest tot heden uitbracht, vertellen ons dat uitbreiding van’t Rikkerink niet kan. c. Desondanks wordt van bovengenoemde zijden druk uitgeoefend om ’t Rikkerink te vergroten (verhogen), ook na chemisch afvalvond- sten. d. Gemeentes in Twente verdringen elkaar om te vertellen, dat overal . een tweede of derde lokatie mag komen, behalve op hun eigen grondgebied. e. Het wordt tijd.dat B. en W. van Ambt-Delden, na 13 jaar de vuilstort van Twente te zijn geweest, ’t zelfde doet. f. Het is verheugend dat de Stichting Twickel publiekelijk verklaard heeft, geen gronden voor uitbreiding van de vuilstort af te staan, be- houdens een strook rond de vuilstort voor het aanleggen van een eventuele ringvaart.

Twickelbulletin pagina 5 3 1990

Van de Redactie Wie beter dan een redacteur van een periodiek verschijnend blad kan we- ten hoe snel een jaar gaat. Pas heeft hij afscheid genomen van de Paasge- dachte of het Kerstgebeuren dient zich weer aan. Of het voor u liggend bulletin een Kerstnummer is geworden? Oordeelt u zelf. Wei weet de redactie, dat er plannen zijn om het blad van de Vrienden van Twickel een andere basis te geven. Maar dat is een zaak, die het bestuur u zal uitleggen. Als het doorgaat tenminste. Wij willen met u nog eens even terugkijken op wat ons zo bezig hield de laatste maanden. En dan mogen we beginnen met een wel zeer opmerkelijk en heuglijk feit. De negentigste verjaardag van onze oude vriend en erelid van de Vrien ­ den, Dick Semler. Zelf zal hij zeggen: Ik ben allang weer op weg naar mijn eenennegentigste. ’t Is maar een jaartal. Hij heeft wel gelijk. Negentig worden is niet meer zo ongewoon. Er zijn ou- der in ons land. Het bijzondere zit hem in het feit, dat hij nog steeds op de bres staat voor wat hem dierbaar is. Nog steeds zie je hem op bijeen- komsten van Natuurmensen. En je hoort hem daar het woord voeren. En je weet, hier praat een gedrevene, een mens, die weet waar hij het over heeft. Immers, hij heeft Twickel zien veranderen, hij heeft de aantasting van het landgoed beleefd. En vooral, hij heeft zich er niet bij neer gelegd. Hij heeft gevochten, zoals hij nu nog vecht. Aan zulke mensen heeft de wereld iets te danken. Hebt u al op de bank gezeten? De bank op de es? Het zal velen van u ver- gaan zijn zoals uw schrijver. Heeft hier die school nu gestaan? Leuk is het als je daar even zit, dat er .mensen langs komen, die dat nog weten, omdat ze er leerling zijn geweest. En goede herinneringen bewaren aan een tijd- genoot van Dick Semler, de heer Jalink. Hij was het laatste hoofd van de school, waarvan nu de bank nog rest. Een andere zaak die het bestuur met zorg heeft gevolgd is die van de golfbaan. Misschien wel een gezonde sport, zo in de buitenlucht en de grote afstanden, die de spelers moeten afleg- gen. Maar ook juist daarom een ruimtevretende sport. En ruimte op Twickel kost natuur, brengt drukte en verkeer op plaatsen, waar we dat toch niet willen. De raad van Ambt-Delden heeft nee gezegd tegen het initiatief. De laatste ont- wikkeling is, dat Twickel protesteert tegen deze b e s I i s s i n g .

Twickelbulletin pagina 4 2 1989

– Samenstelling bestuur 1989/90 Voorzitter: D. van Ittersum Villapark 6, 7491 BV Dld., 05407-63783 Secretaris: E. Hoekstra Plevierstraat 5, 7491 CS Did., 05407-61794 Penningmeester: A.E. Jonckheer Averinkstraat 6, 7491 ZC Did., 05407-62279 A.J.J. Brunnekreef (OLM) Dekkersweg 7, 7555 PN Hgl., 05407-61704 J. Eeltink (ABTB) Rijssenseweg 6, 7495 RP A.D., 05470-61745 J. Haverkate Tapuitstraat 15, 7557 BR Hgl., 074-428424 D. Klevering Koerdamsweg 2, 7495 RR A.D., 05470-72733 H. Langkamp Gr. H. v. Dalestraat 20, 7478 XH D’heim, 05475-1881 G. Seppenwoolde SchipbeekstraatIO, 7555 KR Hgl., 074-423827 Erelid: D. Semler, Berendinastraat 15, 7555 GA Hgl., 074-913748 Bijwonend: A. v/d Wal-Gerrits Weddehoenlaan 5, 7471 ME Goor, 05470-74428 Redactie: C. v.d. Struik Jac. Marisstraat 169, 7556 KE Hgl., 074-917698 Twickel Bulletin: M. Hermanussen Weegbree 34, 7491 LJ Did., 05407-64142

Twickelbulletin pagina 18 3 1988

Verslag Twickeldag 24 September 1988 De Twickeldag van 1988 was gewijd aan het bezoek van Nettelhorst bij Lochem, het hof te Dieren – beide bezittingen van Twickel – en aan het kasteel Middachten. leder van ons kent de landerijen van Twickel rondom het kasteel in Delden, die onder het beheer staan van de Stichting Twickel. Er zijn evenwel ook bezittingen elders in Nederland en Duitsland gelegen. Een deel van deze bezittingen was het doel in het morgenprogramma. Bij winderig maar nog droog weer werd er een stop gehouden bij Nettelhorst, ten noorden van Zwiep en het riviertje de Berkel. Het is een landgoed van 111 HA. metdrieboerderijen,een paareikenlanen, een prachtig gerestaureerd bouwhuis en de mine van het oorspron- kelijke kasteel. Van het kasteel zelf is nog maar een schamele rest over, begroeid met grote klimop planten, die er een schilderachtig geheel van maken. Met een beetje fantasie kan men zich voorstellen, dat er een kasteel heeft gestaan, ongeveer zo groot als Kasteel Weldam te Goor met een voorplein bruggen en bouwhuizen. De resten van de grachten zijn ook nog goed te zien. Nettelhorst werd reeds beschreven in 1379 en het is bewoond ge- weest tot ongeveer 1830. Verschillende van de van Heeckerens heb- ben relaties gehad met dit kasteel. Toen het huis niet meer bewoond werd, raakte het in verval in in 1875 werd het grotendeels gesloopt. Het hout dat vrij kwam werd gebruikt

Twickelbulletin pagina 7 3 1988

Van de redactie Terwijl het buiten een voor november ongekend mooie dag is, maakt de redactie dit Bulletin klaar. Hoe het zal zijn als u het leest weten we niet. In dit nummer hebben we getracht weer een aantal artikelen te bun- delen, waar we u een genoegen mee doen. Tot onze grote spijt is de reeks van de heer Bitter uitgeput. Kostelijke herinneringen aan een tijd, die nog niet eens zo heel lang achter ons ligt, maar toch zo verschillend van nu. Dokter Bitter, onze hartelijke dank, dat u deze stukken voor ons blad hebt widen geven. Mochten er onder onze lezers zijn, die ook iets dergelijks in hun bezit hebben we nemen het graag op. Waar wij ook nog eens iets over zouden widen opnemen, dat is over mensen, die de Baron nog ge- kend hebben. Hoe hebben die het werken op of voor het kasteel ervaren. Wandelaars in de buurt van het kasteel hebben zich misschien al afgevraagd, waarom er aan de Kasteellaan zo’n grote parkeerplaats moest worden aangelegd. Immers, parkeerplaatsen trekken verkeer aan. Wij veronderstellen, dat de aanleg verband houdt met de plan- nen om een nieuwe Rentmeesterij te bouwen. Die zal voor het kasteel komen te staan, waar nu nog de boerderij ligt. De redactie heeft al even aan de tekeningen mogen snuffelen. Ook het bestuur is er in geinteresseerd. Als het geheel vast staat zullen we proberen u er een indruk van te geven. Over de plannen met de Golfbaan zal het bestuur u, denken wij, wel verder op de hoogte houden. Wilt u nog eens in het aangewezen gebied wandelen, dan moet u dat nu wel doen. Straks komtereen hek omheen. U komt er dan alleen nog maar in via een lidmaatschap van de Golfclub. Vogels trekken zich van het hek niet veel aan, maar zij staan weer bloot aan andere gevaren. Daarom heeft de landelijke Vogelbescher- ming een aktie opgezet om alle gemeentebesturen van ons land te benaderen met het verzoek een jachtverbod op 11 soorten vogels uit te vaardigen. Zij doen dat met het argument, dat deze 11 soorten volkomen onschadelijkzijn. Ook hetgemeentebestuurvan uw woon- plaats heeft dit verzoek gekregen. U kunt dus misschien daar over meepraten. De jachtvereniging heeft ook gereageerd. Naast de al bekende argu- menten hanteren ze, een tenminste voor ons, nieuw. Wat geschoten wordt komt als wildbraad in de pan. En gaat dus niet verloren. Wij zijn benieuwd hoe de college’s zullen reageren.