Twickelblad_3_2001

Twickelblad 3 (najaar) 2001

Twickeldag trekt veel belangstelling den huifkarren ingezet, waama de heer Spijkerman zijn betoog over dit unieke gebied kon beginnen. Hij ontpopte zich hier als een persoon, die met hart en ziel verknocht is aan dit stukje Twickel. Hij gaf een zeer deskundige uitleg over het onderhoud van dit natuur- gebied. Ook de inleiding van mevrouw

Paginanummer: 15
 • Activiteiten
Twickelblad_3_2001

Twickelblad 3 (najaar) 2001

Vereniging Vrienden van Twickel Fietstocht D e Vereniging Vrienden van Twickel organiseerde op zaterdag, 18 augustus j.l een fietstocht over het prachtige Twickelse landgoed. Er hadden zich 65 leden voor deze tocht aangemeld. De stromende regen gedurende de gehele ochtend deed vermoeden dat de tocht wellicht niet door zou kunnen gaan. Niemand zou immers komen

Paginanummer: 22
 • Activiteiten
Twickelblad_1_2001

Twickelblad 1 (voorjaar) 2001

Parkwachter van het Hof te Dieren. Foto: F. C. Reesinck, Zutphen. Twickelgebied in gevaar De eigendommen van de Stichting Twickel aan de rand van de Zenderense Es verkeren in gevaar. Onlangs werd door de provincie besloten dat het regionale bedrijven- terrein niet bij Zenderen, maar ten zuiden van Almelo zal worden aange- legd. Even leek

Paginanummer: 19
 • Bouwplannen
 • Protesten
Twickelblad_2_2001

Twickelblad 2 (zomer) 2001

vervoer van melk, veevoer, mest of dieren plaatsvinden. In die tijd hoopt men de bron van de besmetting te kunnen achterhalen. Onze voile tank melk laten we de volgende ochtend in de mestkelder lopen. Zonde van dit gezonde voedingsmiddel maar gezien de grote risico’s van het zeer besmettelijke virus -in Groot Brittanie zijn inmiddels vele

Paginanummer: 4
 • Protesten
Twickelblad_4_2000

Twickelblad 4 (winter) 2000

Vereniging Vrienden van Twickel Reactie Streekplan In het vorige Twickelblad heeft u kunnen lezen hoe zowel de Stichting Twickel als de Vereniging Vrienden van Twickel schriftelijk bij de provincie hebben gere- ageerd op het Ontwerp Streekplan 2000+ voor Overijs- sel. Inmiddels heeft de provincie een antwoordnota laten verschijnen, waarin zij haar weerwoord geeft op alle

Paginanummer: 16
 • Protesten
 • Natuur
 • Tuinen en parken
Twickelblad_4_2000

Twickelblad 4 (winter) 2000

Vereniging Vrienden van Twickel Activiteitencommissie Voor de organisatie van diverse bijeenkom- sten heeft het bestuur van de Vereniging Vrienden van Twickel lang geleden reeds een activiteitencommissie ingesteld. Velen van u zullen wel weten waarbij het hier om gaat: de bezichtiging van het kasteel, het jaarlijkse uit- stapje, dat bekend staat als de en de voorjaars-

Paginanummer: 15
 • Activiteiten
Twickelblad_3_2000

Twickelblad 3 (najaar) 2000

Vereniging Vrienden van Twickel Uitslag enquete Enige maanden geleden hield de Vereniging Vrienden van Twickel een schriftelijke enquete onder haar leden. Over de resultaten kunnen wij thans het vol- gende mededelen. De formulieren werden door 216 leden ingevuld terug gezonden, dat is ongeveer 20 % van het totale ledenbe- stand. Hierover zijn wij zeker niet

Paginanummer: 21
 • Activiteiten
Twickelblad_3_2000

Twickelblad 3 (najaar) 2000

waardeert overigens zeer dat zovelen bereid zijn zich daadwerkelijk voor onze vereniging te willen inzetten. Er zijn aan het bestuur vele nuttige suggesties gedaan, waarmee wij ons de komende tijd zullen gaan bezig houden. Er waren echter ook ideeen bij waarmee onze vereniging niet veel kan doen. Zo behoren de kas- teelconcerten tot de competence

Paginanummer: 22
 • Bestuur
 • Nieuws
 • Tuinen en parken
Twickelblad_3_2000

Twickelblad 3 (najaar) 2000

Readies Stichting Twickel en Vereniging Vrienden van Twickel op ontwerp Streekplan Ouerijssel Belangenafweging op Twentse schaal nodig Het ontwerp Streekplan Overijssel is onlangs door de provincie Overijssel vastgesteld. Het plan geeft ook de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Twente aan. Hoofdkritiek van de Stichting Twickel en de Vereniging Vrienden van Twickel is dat het plan onvoldoende

Paginanummer: 3
 • Bedreigingen
 • Protesten
Twickelblad_2_2000

Twickelblad 2 (zomer) 2000

Vereniging Vrienden van Twickel Nieuw bestuur Tijdens de jaarvergadering op 26 april van dit jaar werd zoals gebrui- kelijk de bestuursverkiezing gehou- den. Het leek ons een goede gedach- te de bestuursleden, zoals die thans gekozen zijn, kort aan u voor te stel- len. Voorzitter Peter Bunge is in zijn dagelijks leven werkzaam bij AKZO

Paginanummer: 13
 • Bestuur