Twickelblad_4_2002

Twickelblad 4 (winter) 2002

Op de pedalen… V oor zondagmiddag 8 September hadden de Vrienden van Twickel een prachtige fiets- tocht uitgezet. Maar het kon pas slagen als de leden zich ook zouden opgeven. Wei dat deden ze, maar liefst honderdvijftig men- sen hebben zich opgegeven voor deze tocht. Uiteindelijk zijn er tien afgevallen, maar toch een respectabel aantal!

Paginanummer: 16
 • Activiteiten
Twickelblad_3_2002

Twickelblad 3 (najaar) 2002

Acties tegen vernielingen… Vrienden van Twickel zijn „waakhonden van landgoed” DELDEN — In hotel De Zwaan werd gisteravond de oprichtingsvergadering ge- houden van de vereniging Vrienden van Twickel. In zijn openingswoord deelde voorzitter J M. M. Haverka- te de talrijke aanwezigen (particulieren uit Delden en omliggende plaatsen, bestu- ren van talrijke groepen en instellingen) mee,

Paginanummer: 24
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad_3_2002

Twickelblad 3 (najaar) 2002

Belangrijke rol in de toekomst D ertig jaar geleden werd de Vereniging Vrienden van Twickel opgericht. De statuten vermeldden ‘..voor de duur van 29 jaren’. Gelukkig zijn ze tijdig aangepast, zodat we nu onze verjaar- dag kunnen vieren met onder meer dit jubileumnummer van het Twickel- blad. In deze dertig jaar is de vereniging gegroeid.

Paginanummer: 16
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad_3_2002

Twickelblad 3 (najaar) 2002

Korte berichten Gewijzigde verkeerssituatie De Stichting Twickel streeft er naar de rust op het land- goed zoveel mogelijk te bewaren. Dit is alleen mogelijk door het gemotoriseerde verkeer te beperken. In verband hiermee heeft de gemeente Hof van Twente in overleg met de Stichting Twickel enkele verkeersmaatregelen geno- men in het gebied dat begrensd wordt

Paginanummer: 21
 • Bestuur
Twickelblad_3_2002

Twickelblad 3 (najaar) 2002

Dirk van Ittersum heeft zijn jeugd doorgebracht aan de oevers van de IJssel. Dit heeft hem geinspireerd om te kiezen voor de opleiding tot civielingenieur. In 1981 werd hij benoemd als docent civiele techniek aan de H.T.S. in Hengelo, kwam toen via een coliega in contact met de VVT. In 1985 volgde hij Gerrit Seppenwoolde

Paginanummer: 5
 • Bestuur
 • Protesten
Twickelblad_3_2002

Twickelblad 3 (najaar) 2002

Het oproer kraait in de wouden van Twickel Gerrit Seppenwoolde is geboren op een Twickeler boerderij in Deldenerbroek. Hij studeerde aan de Rijkskweekschool te Hengelo en was hoofd/directeur aan basisscholen in Hardenberg en Hengelo. Zijn belangstelling gaat uit naar natuur- bescherming, in het bijzonder die op het landgoed Twickel. Als lid van de Provinciale Staten

Paginanummer: 7
 • Bestuur
 • Protesten
Twickelblad_3_2002

Twickelblad 3 (najaar) 2002

Vereniging Vrienden van Twickel 1993 -2002 Een sterke vereniging Wouter van den Bosch en zijn vrouw vestigden zich in 1992 in Twente na een iange werkzame periode in Rotterdam. In 1994 werd Van den Bosch uitgenodigd zitting te nemen in het bestuur van de Vereniging Vrienden van Twickel. Dit leek hem een goede gelegenheid nader

Paginanummer: 9
 • Bestuur
Twickelblad_3_2002

Twickelblad 3 (najaar) 2002

Alles is veel opener geworden Lucy Hakstegen kwam voor het eerst met Twickel in aanraking in 1976, toen zij vanuit het bestuur van het departement Delden van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen werd afgevaardigd om zitting te nemen in de historische werkgroep. Een groot project werd op touw gezet, dat veel studie en

Paginanummer: 11
 • Bestuur
Twickelblad_3_2002

Twickelblad 3 (najaar) 2002

Jan Haverkate was voorzitter van het actiecomite ‘Geen S23 – Spaar Twickel’. Hij was toen docent Nederlands aan het Twickelcollege. Tegenwoordig is hij journalist bij de Twentsche Courant Tubantia. Omdat hij hier nog ten voile achter staat, publiceren wij een artikel van hem dat eerder verscheen ter gelegenheid van het tienjarig jubileum van de vereniging.

Paginanummer: 3
 • Protesten
Twickelblad_2_2002

Twickelblad 2 (zomer) 2002

Vereniging Vrienden van Twickel Jaarverslag 2001 Algemeen Helaas moet worden geconcludeerd dat de gevaren door aantasting van het landgoed Twickel ook in het jaar 2001 nog steeds aanwezig waren. Kwamen de bedreigingen voor de Zenderense Es aanvankelijk van de mogelijke aanleg van het Regionaal Bedrijventerrein, nadat deze aanleg zich meer richtte op Almelo-Zuid, heeft de

Paginanummer: 19
 • Activiteiten
 • Bestuur
 • Protesten