Pagina 17 winter 2015

André Luttikhedde had even eerder deskundige uitleg gegeven over wat wel of niet uit de grond getrokken mag worden. In vergelijking met vorige natuurwerkochtenden is de opkomst dit jaar iets minder. “Het valt op dat het overwegend dezelfde vrienden zijn die meedoen”, zegt Veronie Meier. “Wel is de saamhorigheid altijd optimaal. Het gunstige weer en […]

Twickelbulletin pagina 6 14 1982

Kort verslag algemene leden vergadering Op22april j I. hield onze vereniging haar jaarlijkseledenvergadering dja door 25 leden werd bezocht. Verscliillende echter hadden telefonisch o| mondeling bericht van verhinderingdoor gegeven zodat er toch meer leden blijk van belangstelling gaven met het wel en wee van de ’Vrienden van Twickel’. ? , Nadat de notulen van de […]

Twickelbulletin pagina 5 3 1990

Van de Redactie Wie beter dan een redacteur van een periodiek verschijnend blad kan we- ten hoe snel een jaar gaat. Pas heeft hij afscheid genomen van de Paasge- dachte of het Kerstgebeuren dient zich weer aan. Of het voor u liggend bulletin een Kerstnummer is geworden? Oordeelt u zelf. Wei weet de redactie, dat […]

Twickelbulletin pagina 13 1 1976

binnen Twickel geen plaats meer is en dat zij kan blij- ven voortbestaan zolang de overdekte manege in de omge- ving van de zijtak van het Twentekanaal nog niet gereed is. Het centrale bosgebied zal geheel worden gereser- veerd voor de z.g. stille dagrecreatie, d.w.z. voor wan- delaars en fietsers. PORTRET VAN DE NiEUWE VOORZITTER […]