Twickelblad_23_2014_zomer

Twickelblad zomer 2014

RONDOM TWICKEL ACTU EEL Nieuwe exploitanten Carelshaven 4 „ Alco van Berkel en zijn vrouw Evelyn gaan aan het roer 2 staan van Carelshaven. Zij zetten het bedrijf voort onder de 1 nieuwe naam "Landgoed Hotel &i Restaurant Carelshaven". 5 Carelshaven sloot eind 2013 na stopzetting van de activiteiten door het echtpaar Van der Sluis-Kluvers

Paginanummer: 4
 • Horeca
 • Gelderse Waard
 • Hof te Dieren
 • Nieuws
Twickelblad_23_2014_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2014

Otter maakt comeback in Dieren en Rijnstrangen In de herfst van 2008 werd een 12-jarige ottervrouw nabij landgoed Hof te Dieren doodgereden. De otter was hier al zestig jaar niet meer waargenomen. Twee jonge dochters zijn blijven leven en na bezoek van een Duitse otterman is er rond Does- burgeen kleine groep zich voortplanten- de

Paginanummer: 7
 • Fauna
 • Gelderse Waard
 • Hof te Dieren
 • Aanverwante families
Twickelblad_23_2014_najaar

Twickelblad najaar 2014

RONDOM TWICKEL ACTU EE L Wegwijzer met historie Bij de officiele opening van de voetgangersbrug over de Rondweg is door commissaris van de Koning Ank Bijleveld een speciaal wegwijsbord onthuld. Op het bord zijn de afstanden tot Berlijn, Sint Petersburg, en Londen in kilometers aangegeven. Het zijn plaatsen die in het verleden zijn bezocht door

Paginanummer: 4
 • Rondweg om Delden
 • Gelderse Waard
 • Nieuws
 • Recreatie en publieksactiviteiten
Twickelblad_20_2011_winter

Twickelblad winter 2011

Na een klein uur stappen de leerlingen op de fiets richting de Rijssenseweg. Daar krij- gen ze hun gereedschap uitgereikt, maar niet nadat ze is verteld dat ze voorzichtig moeten zijn met de knipschaar en zagen. Een EHBO-trommel maakt voor alle zeker- heid deel uit van de uitrusting. Bij de graf- heuvel wordt voorgedaan hoe

Paginanummer: 15
 • Gelderse Waard
 • Nieuwe natuur
Twickelblad_19_2010_najaar

Twickelblad najaar 2010

5 nv Twickel Herstel rietmoeras Rijnstrangen In eendrachtige samenwerking zijn Stichting Tu/ickel en Staatsbosbeheer begonnen aan bet herstel van het rietmoeras in het natuurgebied Rijnstrangen in de Celdersche Waard. In een gebied van in totaal vijftig hectare wordt het bos en struweel teruggedrongen zodat rietbewoners als de roerdomp en grote karekiet weer in groten getale

Paginanummer: 15
 • Gelderse Waard
 • Nieuwe natuur
Twickelblad_18_2009_winter

Twickelblad winter 2009

Beste Vrienden, Op zaterdag 31 oktober heeft de Vereniging Vrienden van Twickel in overleg met Gert- )an Roelofs, bosbaas van de Stichting Twickel, de door haar aangeboden hand- (en span)diensten uitgevoerd: natuur- beheer – en onderhoud. De oproep in het vorige Twickelblad leidde uiteindelijk tot een groep van twintig vrijwilligers. De op- dracht was de

Paginanummer: 18
 • Gelderse Waard
 • Nieuwe natuur
 • Vereniging Vrienden van Twickel
Twickelblad_17_2008_winter

Twickelblad winter 2008

if*. Pachterscommissie bezoekt Geldersche Waard De meeste zaken die in de pachterscommissie aan de orde komen, hebben betrekking op de Twentse bezittingen van het landgoed en op algemene pachtzaken. Het is soms moeilijk om je een beeld van een bepaald gebied te vormen zonder dat je er bent geweest. Het leek daarom goed het jaarlijks

Paginanummer: 14
 • Pachters
 • Gelderse Waard
Twickelblad_17_2008_najaar

Twickelblad najaar 2008

Teruggave a cm natuur van Kleine Gelderse Waard In de jaren negentig van de vorige eeuw ontstond het plan om de Kleine Celderse Waard (circa 60 ha landbouwgrond), nabij Oud-Zevenaar, door reliefvolgende ontkleiing te ontwikkelen tot een moerasachtig natuurgebied. Jan Bengevoord schreefin het Twickelblad 2/2003 uitvoerig over deze unieke ingreep, onderdeel uitmakend van het omvangrijke

Paginanummer: 8
 • Gelderse Waard
 • Nieuwe natuur
Twickelblad_17_2008_najaar

Twickelblad najaar 2008

J A A R G A N G 7 NAJAAR 2008 ■®r Twickel Baksteenfabricage longs de rivieren “Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan". Deze eerste vier regels van de dichter en prozaschrijver Hendrik Marsman (1899-1940) zijn wereldberoemd gewor- den en hebben tot op de dag van vandaag aan betekenis

Paginanummer: 11
 • Gelderse Waard
 • Nieuwe natuur
Twickelblad_15_2006_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2006

Viervoeters beheren de Kleine Gelderse In Twickelblad 2 uit het jaar 2003 wordt melding gemaakt van de natuurontwikkeling in de Kleine Celderse Waard. Dit 60 hectare tellende gebied is een onderdeel van de Celderse Poort en levert een belangrijke bijdrage aan het herstel van de natuurkwaliteit. Ruim twee jaar na het begin van de uitvoering

Paginanummer: 5
 • Gelderse Waard
 • Nieuwe natuur