180001_back

Twickelblad voorjaar 2018

Waterberging op Landgoed Twickel In de afgelopen maanden met veel en langdurige regenval hebben de water- bergingsgebieden op landgoed Twickel hun nut bewezen. En dat is met het oog op de toekomst een prettige constatering In het beheergebied van Waterschap Vechtstromen, en dus ook op landgoed Twickel, zijn de afgelopen jaren diverse waterbergingsgebieden gerealiseerd. Deze

Paginanummer: 18
 • Waterlopen
TW17003-voorpagina

Twickelblad winter 2017

Monumentale duiker opgeknapt In het overpark, aan de bosrand tegen de Breeriet aan, is een 18e eeuwse duiker gerestaureerd. Dit monumentale bak- en zandstenen bouwsel, onderdeel van de complexe waterhuishouding, verkeerde in slechte staat. Delen van het metselwerk zaten los of waren verdwenen, het voegwerk was uitgesleten en trekankers, die de duiker op de plaats

Paginanummer: 5
 • Waterlopen
 • Bouwplannen
 • Hof te Dieren
 • Jachtopzichters en toezichthouders
 • Rijtuigen
 • Recreatie en publieksactiviteiten
Twickelbulletin_1986_20-6

Twickelbulletin 20-6 1986

wordt gestort dan wel tijdelijk ergens vuil wordt neergelegd. Deze opmerking maakt de zaak er juridisch niet eenvoudiger op, en het is waarschijnlijk hierdoor dat er nog steeds geen uitspraak is van het College betreffende het bezwaarschrift van de omwonen- den, die zich destijds hebben willen verzetten tegen de tijdelijke ophoging. Wij zijn van oordeel

Paginanummer: 5
 • Waterlopen
Twickelbulletin_1985_20-2

Twickelbulletin 20-2 1985

Twentekanaal: gevaarlijk en kaal Door de aanleg van het Twentekanaal werd het landgoed Twickel op rigoreuze wijze in tweeSn gehakt. Wanneer de bewoners van het noordelijk deel hun noabers in Oele willen bezoeken, moeten ze de auto pakken. Aan deze situatie zijn we al lang gewend en zo’n kanaal heeft ookzijn plezierige kanten. In de

Paginanummer: 47
 • Waterlopen
 • Fauna
Twickelbulletin_1990_3

Twickelbulletin 3 1990

Twickel Actueel. Bornse Beekplan. Onlangs hebben we op ons verzoek een bespreking gevoerd met een ver- tegenwoordiger van het Waterschap Regge en Dinkel. Wij hebben deze zomer een brief aan het waterschap geschreven, en daarin gevraagd gei te worden over de resultaten van de studie naar de verdro gingseffecten die er zijn te verwachten als

Paginanummer: 3
 • Waterlopen
Twickelbulletin_1990_2

Twickelbulletin 2 1990

Twickel actueel Verdroogt Twickel? In navolging van de titel van de thema dag Verdroogt Overijssel zou ik u de vraag willen voorleggen verdroogt Twickel? Van oudsher zijn de Twickelse bossen en natuurterreinen op vochtige ge- ring ontwaterde bodems gelegen, die een grote waterbuffer vormen waaruit de planten en bomen zich in droge tijden kunnen voeden.

Paginanummer: 3
 • Waterlopen
 • Natuurterreinen
 • Verdroging en zure regen
Twickelbulletin_1988_1

Twickelbulletin 1 1988

Delden, 19januari Aan de redactie van Twickel Bulletin. L.S. Graag wil ik even reageren op het redaktie-artikel in het jongste Twickel Bulletin over een verklaring van de naam ” Hoogspel”. De fantasie van de redaktie ging daarbij uit naar de ligging van ’t Hoogspel, zo tegen een doorgaans hoog gelegen es aan. Dit doet me

Paginanummer: 15
 • Waterlopen
 • Horeca
 • Fauna
 • Flora
Twickelbulletin_1987_2

Twickelbulletin 2 1987

Zijn standpunt is dat provinciate wegen in de eerste plaats ver- keerswegen zijn en die komen niet in aanmerking voor een ver- keersluwe functie. Ook stelt de provincie voor om de weg te voorzien van een vrijlig- gend fietspad achter de bomen. Hier zijn wij en het Stichtingsbestuur van Twickel principieel te- gen, omdat het

Paginanummer: 5
 • Waterlopen
 • Protesten
Twickelbulletin_1987_1

Twickelbulletin 1 1987

d. Het plan tot verbetering van de Bornse beek Het waterschap Regge en Dinkel heeft onlangs een nieuw plan tot ver- snelling van de afwatering van het centrale Twentse gebied gelan- ceerd, op een wijze die hun door de milieu-organisaties niet in dank is afgenomen. Ook de Stichting Twickel heeft verontwaardigd gereageerd op de wijze

Paginanummer: 5
 • Waterlopen
Twickelbulletin_1983_17

Twickelbulletin 17 1983

worden gehoord door de autoriteiten als ze worden ondersteund door mensen van het vak. En in ons land liepzo’n vakman. Prof.dr. P. Zonderwijk nam het op voor de bermen langs de grote wegen. Hij formuleerde de ideeen van de na- tuurminnaars en wist de wegenbouwers en -onderhouders te over- tuigen. Mensen uit een geheel andere

Paginanummer: 5
 • Waterlopen