Twickelbulletin_1982_13

Twickelbulletin 13 1982

dan moeten we het minder fraaie gezicht maar een poosje op de koop toenemen. – Tenslotte nog een wijd verbreid misverstand inzake de zwaardere op- standen van eiken en grove dennen. De buitenwacht wil de melk en de poes sparen en dat is altijd nog moei- lijk. Men moet wel bedenken dat als wij een

Paginanummer: 23
 • Beheer
 • Natuurterreinen
Twickelbulletin_1987_1

Twickelbulletin 1 1987

Het nieuwe bosbeheersplan van Twickel (periode tot 1992) In 1977 werd de ’’Beschikking Bos- en Natuurbijdragen” van kracht, waar- door de overheid in ruimere mate dan voorheen ging bijdragen aan wel noodzakelijke maar niet rendabele verzorgingsmaatregelen van bossen en natuurterreinen. Om hiervoor in aanmerking te komen was een be- heersplan voor de eerstkomende 10 jaren

Paginanummer: 15
 • Beheer
Twickelbulletin_1987_1

Twickelbulletin 1 1987

Twickel aktueel a. Gesprek met de voorzitter van het Stichtingsbestuur Op maandag 12 januari togen wij naar Boekelo onder begeleiding van de nodige sneeuwvlokken voor een onderhoud met de voorzitter van het Stichtingsbestuur, de heer Van Heek. We hebben openhartig met de heer Van Heek kunnen spreken over een aantal zaken die ons de laatste

Paginanummer: 3
 • Beheer
 • Vuilstort 't Rikkerink
Twickelbulletin_1983_17

Twickelbulletin 17 1983

De houtvoorziening van Nederland door ir. C. Brunt Het Nederlands Bosbouwtijdschrift van juni ’83 vermeldt een tweetal alarmerende berichten over de toekomstige houtvoorziening in ons land. Uitgangspunt voor de bezorgdheid is een in de wereld afnemende beschikbaarheid van hout tegenovereen hoog Nederlands houtgebruik met een gering eigen bosareaal, resulterende in een zelfvoorzienings- dekking van niet

Paginanummer: 14
 • Beheer
Twickelbulletin_1983_16

Twickelbulletin 16 1983

Als het gemeentebestuur niet op het dringende verzoek in gaat, overwegen we een hogere instantie een uitspraak te vragen. 3. Ten zuidwesten van de Haaksbergerstraat richting Beckum is een oude vuilstort gelegen. Het Waterschap heeft in de nabijheid hiervan eenleidingaangelegd. Deeigenaar van de oude vuilstort, nuals wei- land in gebruik, heeft een waterloop gegraven aansluitende

Paginanummer: 5
 • Beheer
 • Natuurterreinen
Twickelbulletin_1980_10

Twickelbulletin 10 1980

Oproer of meningsverschil? door drs. W. Clay De presentatie van het beheersplan van het landgoed Twickel op een openbare vergadering in februari 1980, georganiseerd door onze vereniging, heeft een aantal duidelijke gevolgen gehad. De mensen, die zich sterk maken voor het belang van natuurbehoud hebben geen goed woord voor dit beheersplan. Houtproductie en een meerjaren-kapplan

Paginanummer: 5
 • Beheer
Twickelblad_21_2012_zomer

Twickelblad zomer 2012

Gewroet in het Aliena bos Rustig wandelend loop ik over het Altenavoetpad het Altena bos in. Ik luister goed of ik ze misschien hoor. Het blijft rustig. Ze zijn er toch wel? Ik loop wat verder en zie wel beweging, en inderdaad hoor ik wat zacht geknor. In het Altena’s bos /open 17 varkens. de

Paginanummer: 7
 • Beheer
Twickelblad_21_2012_winter

Twickelblad winter 2012

Verjonging historisc beuken- laan zorgvuldig proces Crote, beeldbepalende bomen zijn een verrijking voor het landschap. Maar ze hebben niet het eeuwige leven en moeten op enig moment vervangen worden door jongere exemplaren. Dat hierbij niet over een nacht ijs wordt gegaan, bewijst de gang van zaken op het Hof te Dieren. De Zuidlaan in Dieren

Paginanummer: 7
 • Beheer
 • Hof te Dieren
Twickelblad_21_2012_voorjaar

Twickelblad voorjaar 2012

Verjonging Overpark zichtbaar De trouwe bezoekers van het landgoed hebben het gemerkt; in de afgelopen maanden zijn er in het Overpark verschillende bomen gekapt, om plaats te maken voor nieuwe aanplant. De werkzaamheden maken onderdeel uit van het herstel van het Overpark, zoals uitvoerig omschreven in de recente winteruitgave van het Twickelblad. Meest in het

Paginanummer: 7
 • Beheer
 • Overpark
Twickelblad_20_2011_najaar

Twickelblad najaar 2011

Twickel werkt met een bosbeheerplan dat vijfentwintig jaar geleden is opgesteld en dat in grote lijnen nog steeds het uitgangs- punt is. De bossen hebben verschillende functies gekregen. Sommige zijn hoofd- zakelijk voor de houtteelt, in andere overheersen de natuurwaarden en weer ergens anders is het esthetische karakter bepalend. (zie kader). Terwijl in het verle-

Paginanummer: 4
 • Beheer
 • Landschapsbeheer en -behoud
 • Pact van Twickel